Головна » Статті » Конференція_2015_05_7-8 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ПРОДУКТИВНА ВОЛОГА В ПОСІВАХ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

Леньшин Олександр

к.с.-г.н., старший науковий співробітник

Голод Руслана

молодший науковий співробітник

Шубала Галина

молодший науковий співробітник

Тернопільська державна сільськогосподарська

дослідна станція ІКСГП НААН

м. Тернопіль

 

ПРОДУКТИВНА ВОЛОГА В ПОСІВАХ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

 

Пошук оптимального способу основного обробітку ґрунту триває вже не одне століття, але і сьогодні серед вчених немає єдиної думки щодо переваг їх застосування. В той же час переважна більшість вчених [1,2] вважають, що доцільність застосування різних способів основного обробітку великою мірою залежить від ґрунтово-кліматичних умов, зокрема від зони зволоження.

Дослідження у цьому напрямку в посівах пшениці озимої були проведені нами у зоні достатнього зволоження Правобережного Лісостепу на чорноземі типовому середньосуглинковому у короткоротаційній зерно-просапній сівозміні. Попередник – горох на зерно. Дослід включав 3 варіанти основного обробітку ґрунту: оранка на глибину 20-22 см, рихлення ґрунту важким культиватором ГРН-1,6 на глибину 16-18 см, дискування важкими боронами на глибину 10-12 см. Чергування культур у сівозміні наступне: горох на зерно, пшениця озима, буряки цукрові, ячмінь ярий, кукурудза на зерно.

Результати досліджень показали, що у посівах пшениці озимої в зоні достатнього зволоження способи основного обробітку ґрунту меншою мірою впливають на волозабезпеченість культури, ніж погодні умови. Аналіз запасів вологи у період сівби у варіантах рихлення ґрунту і дискування вказує на відсутність переваг у вологозабезпеченні пшениці озимої в цей період, у метровому шарі ґрунту отримано практично однакові показники – 162,3 і 162,2 мм відповідно. У той же час за відбору вологи при збиранні різниця між цими варіантами вже була суттєва – 129,3 і 107,5 мм відповідно, що свідчить про незначно підвищений винос вологи з врожаєм культур за дискування ґрунту. Врожайність за даного способу основного обробітку ґрунту в середньому за три роки склала 5,81 т/га, при рихленні ґрунту – 5,51 т/га. Порівняння цих двох безполицевих обробітків показує незначну перевагу дискування важкою бороною на глибину 10-12 см. В свою чергу за використання оранки в якості основного обробітку ґрунту врожайність зерна пшениці озимої за 2012-2014 рр. була практично однаковою порівняно з безполицевими обробітками – 5,64 т/га, але під час сівби кількість вологи була найменшою – 149,0 мм (табл. 1).

 

Таблиця 1

Запаси продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту під пшеницею озимою за різних способів основного обробітку ґрунту

Запаси вологи у шарі ґрунту 0-100 см, мм

Середнє за 2012-2014

2012р.

2013р.

2014р.

1

2

1

2

1

2

1

2

Варіант 1. Рихлення ґрунту важким культиватором ГРН-1,6 на 16-18 см

139,4

76,8

176,4

187,7

171,0

123,5

162,3

129,3

Варіант 2. Різноглибинна оранка в сівозміні на глибину 20-22 см

130,5

49,8

136,7

152,9

179,8

100,1

149,0

100,9

Варіант 3. Дискування важкою дисковою бороною на глибину 10-12 см

134,2

53,3

152,5

158,8

200,0

110,5

162,2

107,5

Запаси вологи у шарі ґрунту 0-100 см, мм

Середнє за 2012-2014

2012р.

2013р.

2014р.

1

2

1

2

1

2

1

2

Варіант 1. Рихлення ґрунту важким культиватором ГРН-1,6 на 16-18 см

139,4

76,8

176,4

187,7

171,0

123,5

162,3

129,3

Варіант 2. Різноглибинна оранка в сівозміні на глибину 20-22 см

130,5

49,8

136,7

152,9

179,8

100,1

149,0

100,9

Варіант 3. Дискування важкою дисковою бороною на глибину 10-12 см

134,2

53,3

152,5

158,8

200,0

110,5

162,2

107,5

Примітка. 1 – відбір вологи при сівбі, 2 – відбір вологи при збиранні.

 

Дана тенденція найбільш чітко спостерігалась у 2013 році, коли у варіанті з оранкою запаси вологи впали до 136,7 мм. В той же час за рихлення і дискування ґрунту рівень вологозабезпечення був суттєво вищий – 176,4 і 152,5 мм відповідно. Це свідчить про перевагу безполицевих обробітків ґрунту в окремі роки, коли в осінній період сівби озимих культур випадає недостатня кількість опадів.

Отже, на основі отриманих експериментальних даних можна зробити попередній висновок про відсутність у зоні достатнього зволоження переваги полицевого основного обробітку перед безполицевими за запасами вологи в ґрунті і врожайністю зерна.

 

Література

1. Барштейн Л.А.Основний обробіток ґрунту – важливий елемент технології вирощування  цукрових буряків та інших сільськогосподарських культур/ Л.А.Барштейн., В.М.Якименко., І.С. Шкаредний // Система землеробства у буряківництві: ювілейний збірник, присвячений 75-річчю Інституту цукрових буряків. – К: Аграрна наука,1997.– С. 57-73.

2. Сайко В.Ф. Системи обробітку ґрунту в Україні / В.Ф. Сайко, А.М. Малієнко. – К : ЕКМО, 2007. – 44 с.

Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (06.05.2015)
Переглядів: 356
Всього коментарів: 0