Головна » Статті » Конференція_2015_05_7-8 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ УРОЖАЮ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ НА ОСНОВІ БІОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПОСІВІВ

Сеник Іван

к.с.-г.н., с.н.с.

Болтик Наталя

молодший науковий співробітник

Тернопільська державна сільськогосподарська

дослідна станція ІКСГП НААН

м. Тернопіль

 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ УРОЖАЮ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ НА ОСНОВІ БІОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПОСІВІВ

 

Однією із передумов успішного розвитку галузі лучного кормовиробництва є правильна заготівля кормів, яка передбачає проведення всіх технологічних операцій в стислі строки. Планування цього процесу  базується на основі даних про можливу урожайність та валовий збір кормових культур.

Зважаючи на те, що урожайність кормових культур в цілому, так і багаторічних трав зокрема, визначається такими показниками як густота рослин та їх висота, нами було проаналізовано залежність цієї величини від зазначених складових. Експериментальні дані, (табл. 1), які було отримано на основі польових досліджень, оброблялися методами математичної статистики за допомогою програми Statistica 6.0 [1, 2].

Таблиця 1

Біометричні показники посівів та урожайність зеленої маси багаторічних трав в першому укосі

Варіанти досліду*

Роки

2012

2013

Без бактеризації

Густота рослин, шт/м2

Висота рослин, см

Урожайність, т/га

Густота рослин, шт/м2

Висота рослин, см

Урожайність, т/га

1

1002

80,8

16,1

566

78,7

13,7

2

1198

82,3

20,1

1004

80

15,8

3

1246

90,7

25,0

1034

88,3

17,5

4

1102

81,3

17,8

890

79,8

15,1

5

1352

83,4

22,7

1138

82,5

19,3

6

1412

92,1

27,3

1164

89,9

21,4

 

З бактеризацією

1

1078

81,3

17,9

682

80,4

15,8

2

1276

83,1

22,4

1108

81,8

18,3

3

1398

91,7

27,8

1122

89,8

19,9

4

1154

82,5

19,5

1004

81,2

17,8

5

1416

84,2

25,5

1258

83,3

22,1

6

1516

93,1

29,5

1298

90,7

23,8

*Примітка. 1. Контроль, 2. Р60 К60, 3. N60Р60К60, 4. Лігногумат, 5. Р60К60 + Лігногумат,
6.
N60Р60К60 + Лігногумат

На основі наведених даних нами побудовано графічну модель, яка відображає залежність величини урожаю багаторічних трав від їх густоти та висоти, рис. 1

 

Рис. 1. Модель залежності величини урожаю багаторічних трав від їх густоти та висоти у першому укосі

 

Графічна модель описується математичним рівнянням виду

У = -22,6608+0,0128*Х1+0,3373*Х2,

де У - урожайність зеленої маси багаторічних трав, т/га;

Х1 – густота рослин, шт/м2;

Х2 – висота рослин, см.

Встановлено сильний прямий кореляційний зв'язок між залежною (урожайність) та незалежними (густота та висота рослин) змінними математичної моделі – коефіцієнт кореляції r>0,7. Всі коефіцієнти рівняння достовірні на 5% рівні значимості, оскільки ймовірність нульової гіпотези менше 0,05.

Співставлення фактичних та розрахункових даних свідчить про високу точність проведених обчислень на основі рівняння регресії, (табл. 2), оскільки варіація даних незначна (V<10%)

Таблиця 2

Фактичні i розрахункові дані урожайності багаторічних трав

Варіанти досліду*

Роки

2012

2013

Урожайність фактична, т/га

Урожайність розрахункова, т/га

Середній коефіцієнт варіації, V,%

Урожайність фактична, т/га

Урожайність розрахункова, т/га

Коефіцієнт варіації, V,%

Без бактеризації

1

16,1

17,4

2,7

17,9

18,6

3,1

2

20,1

20,4

22,4

21,7

3

25,0

23,9

27,8

26,2

4

17,8

18,9

19,5

19,9

5

22,7

22,8

25,5

23,9

6

27,3

26,5

29,5

28,1

З бактеризацією

1

13,7

11,1

6,5

15,8

13,2

4,5

2

15,8

17,2

18,3

19,1

3

17,5

20,4

19,9

22,0

4

15,1

15,6

17,8

17,6

5

19,3

19,7

22,1

21,5

6

21,4

22,6

23,8

24,5

 

Таким чином, розробка та застосування математичних моделей для прогнозування урожайності багаторічних трав свідчить про їх високу точність, що дозволяє використовувати їх у наукових дослідженнях та виробництві для визначення можливого рівня величини урожаю

 

Література

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). 5-е изд. доп. и перераб. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с. ил 

2. Ермантраут Е.Р. Статистичний аналіз агрономічних даних в пакеті Statistica 6.0. / Е.Р. Ермантраут, О.І. Присяжнюк, І.Л. Шевченко. Методичні вказівки. – К.: ПоліграфКонсалтинг, 2007. – 55 с.

Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (06.05.2015)
Переглядів: 301
Всього коментарів: 0