Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_3_Економіка_і природокористування

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕВАГИ

Чорнописька Олеся

Студентка

Борик Ольга

к.е.н., доцент

Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій

м. Тернопіль

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕВАГИ

 

Сучасним підприємствам, які функціонують у складному соціально-економічному середовищі, потрібно створювати і впроваджувати різноманітні інновації, які  б в свою чергу забезпечили передові позиції в конкурентному середовищі в умовах Євроінтеграції. Відповідно, постійне та комплексне забезпечення інноваційного розвитку забезпечить безконфліктний перехід підприємства на новий рівень його життєдіяльності та зробить українську продукцію конкурентоспроможною для виходу на Європейський ринок. Система управління підприємством, повинна бути відкритою до інновацій і забезпечувати постійне самонавчання та саморозвиток на всіх рівнях своїх взаємозв’язків із зовнішнім середовищем.

Проблемами створення та впровадження інновацій займалися чимало вітчизняних та закордонних фахівців: М.Туган-Барановський -основоположниками були Й. Шумпетер, Дж. Бернал та С. Кузнець.[1]

Й. Шумпетер виокремив такі складові елементи інновації:

 -запровадження нових або невідомих для споживачів видів продукції чи послуг;

- застосування нової технології виробництва, впровадження для певної галузі невідомого методу виробництва; 

-відкриття та освоєння нового ринку споживання продукції. [1]

 На думку даного дослідника саме малі та середні підприємства виступають основними об’єктами впровадження інновації з метою удосконалення виробництва, захоплення більшої частки ринку і посилення своїх позицій на ньому. Проте, впровадження інновацій на підприємстві завжди є тривалим та складним процесом, оскільки передбачає наявність певних проблем. Першочерговим  бар‘єром для впровадження інновацій на сучасних вітчизняних підприємствах є недосконала нормативно-правова база держави, перш за все –  це недоліки у податковому, митному та антимонопольному регулюванні інноваційної діяльності, а також необхідність посилення захисту прав інтелектуальної власності .

Серед інших проблем впровадження інновацій на вітчизняних підприємствах можна виділити:

 -обмеженість інформації щодо вітчизняного та іноземного досвіду з впровадження інновацій;

 -обмеженість фінансових ресурсів підприємства;

 - ризикованість впровадження інновацій, що передбачає недоотримання очікуваного результату від впровадження інновацій;

 -невідповідність кадрового забезпечення, що, перш за все, пов‘язано із недостатньою кваліфікацією кадрів.

-суб‘єктивне уявлення про значення інновацій в підприємництві, яке полягає в недовірі до інноваційного продукту як зі сторони підприємства-виробника, так і зі сторони споживача. [2]

Основними перевагами впровадження інновацій на підприємствах є:

- підвищення якості продукції;

 - підвищення попиту на інноваційну продукцію в споживачів;

- зниження собівартості продукції ;

- зміцнення позицій на ринку,вихід на нові ринки;

 - збільшення обсягів реалізації;

 - удосконалення управлінського процесу;

- удосконалення організування трудового процесу працівників;

 - удосконалення технологічного циклу та скорочення його тривалості;

- зростання інвестиційної привабливості підприємства [3].

Отже, рекомендується українським підприємствам більш детально досліджувати  та впроваджувати інноваційні процеси,які набирають дедалі більшого значення в умовах Євроінтеграції і дозволять піднести рівень життя населення.

 

Література

1. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.library.tane.edu.ua/files/EVD/mon_invest hariv.pdf.

2. Кулиняк І. Я. Проблеми впровадження інновацій на вітчизняних підприємствах та напрямки їх вирішення / І. Я. Кулиняк, О. - І. М. Демків // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок / Національний університет "Львівська політехніка" та ін. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 161–162.

3. Процик І. С. Інновації на підприємствах: сутність та переваги впровадження / І. С. Процик, І. В. Криван // Проблеми формування та розвитку інноваційної / Національний університет "Львівська політехніка" [та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 350–351.

Категорія: Секція_3_Економіка_і природокористування | Додав: Admin (19.03.2015)
Переглядів: 1467
Всього коментарів: 0