Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_3_Економіка_і природокористування

СТАН ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ В УКРАЇНІ

Авраменко Наталія

к.т.н., доцент

Бабич Анна

студентка

Національний університет державної податкової служби України

м. Ірпінь

 

СТАН ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ В УКРАЇНІ

 

Тривалий час природокористування (ПК) в Україні було безкоштовним. Лише у випадку значного забруднення з катастрофічними наслідками для НПС підприємства виплачували штрафи. Така безвідповідальність зумовлювала нераціональне використання природних ресурсів.

З метою заохочення дбайливого використання природних ресурсів та відшкодування державі частини витрат на охорону НПС та відтворення природних ресурсів з 50-х років поступово впроваджується плата за окремі види ресурсів, котрі вилучаються з природи. На початку 90-х років ХХ ст. було запроваджено принцип платності ПК, що передбачає плату за практично всі природні ресурси, за забруднення НПС, розташування в ньому відходів виробництва та за інші види негативних впливів. При цьому плата за понадлімітне використання та забруднення в декілька разів перевищувала плату за використання та забруднення в межах встановлених нормативів/лімітів. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991) започаткував функціонування низки економічних інструментів регулювання ПК (ст.48):

  • надання пільг при оподаткуванні та надання на пільгових умовах короткострокових і довгострокових позичок підприємствам, установам, організаціям і громадянам у разі реалізації ними заходів щодо раціонального використання, відтворення й охорони НПС;
  • встановлення підвищених норм амортизації основних виробничих природоохоронних фондів;
  • надання пільг природокористувачам щодо плати за використання природних ресурсів при впровадженні ними технологічних процесів та обладнання, що зменшують негативний вплив на НПС;
  • звільнення від оподаткування фондів охорони НПС і від плати за природні ресурси, які перебувають в стадії освоєння;
  • часткова компенсація з бюджетних коштів зменшення прибутку внаслідок тимчасової консервації порушення природних об’єктів не з вини власників і користувачів;
  • заохочення за поліпшення якості природних ресурсів, виробництво екологічно чистої продукції, а також заохочення осіб, які виявили випадки порушення екологічного законодавства і порушників, застосувавши до них заходи відповідальності;
  • передача частини коштів позабюджетних фондів охорони НПС на договірній основі підприємствам, установам, організаціям і громадянам з метою додержання вимог екологічної безпеки;
  • забезпечення можливості одержання природних ресурсів під заставу тощо.

Згідно чинного законодавства запровадження ефективних природоохоронних заходів ґрунтується на економічних важелях: визначення джерел фінансування; встановлення лімітів використання природних ресурсів, викидів і скидів у НПС забруднюючих речовин; встановлення нормативів плати і розмірів платежів за використання природних ресурсів, податків за викиди і скиди забруднюючих речовин; надання податкових, кредитних та інших пільг; відшкодування збитків, завданих порушенням законодавства про охорону НПС.

Податковим кодексом України (ПКУ) визначені наступні складові економічного механізму ПК: екологічний податок; рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України; рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні; плата за користування надрами; плата за землю; збір за користування радіочастотним ресурсом України; збір за спеціальне використання води; збір за спеціальне використання лісових ресурсів тощо.

В цілому результатом застосування економічних методів управління природокористуванням є зменшення, в порівнянні з 1990 роком, рівня забруднення атмосферного повітря та споживання свіжої води, але протягом останнях років є тенденція до підвищення рівня забруднення НПС в цілому.

Платежі за користування природними ресурсами та податки за забруднення НПС (екоресурсні платежі) стали в Україні найважливішими складовими економічного механізму ПК. У стратегічному плані формування системи цих платежів може розглядатися як шлях до створення стійких джерел фінансування природоохоронної діяльності, яке б певною мірою було незалежним від державного бюджету, а також на спонукання товаровиробників до підвищення екологічності технологій, введення екологічно чистих ресурсоенергозберігаючих маловідходних технологій/виробництв, виробництва еколологічно чистої продукції/надання еколочистих послуг.

Основні позитивні результати чинного економічного механізму управління станом НПС полягає у тому, що завдяки ньому були відпрацьовані основи платного ПК. Крім того, діючий економічний інструментарій є єдиним засобом, який дозволяє забезпечити надходження фінансових ресурсів, конче необхідних для ліквідації наслідків забруднення НПС.

Але, як доводить зарубіжний досвід, ннайбільш ефективним засобом стимулювання до природоохоронної діяльності суб’єктів підприємництва є податкова система, удосконалення якої в нашій державі забезпечить: створення відповідних умов для прискореного розвитку ринкових відносин та приведення всієї системи ПК в Україні у відповідності до практики найбільш розвинутих країн і міжнародних стандартів; стимулювання раціонального ПК і створення для цього відповідних науково-технічних передумов; стале і достатнє фінансування робіт з охорони та відтворення природно-ресурсного потенціалу тощо.

Категорія: Секція_3_Економіка_і природокористування | Додав: Admin (19.03.2015)
Переглядів: 347
Всього коментарів: 0