Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_3_Економіка_і природокористування

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Бреус Світлана

к.е.н., доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

м. Київ

 

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 

При розкритті сутності економічної безпеки ВНЗ та її специфічних особливостей необхідно враховувати її включеність в таку понятійну схему: національна безпека – економічна безпека – економічна безпека країни – економічна безпека держави – економічна безпека підприємства – економічна безпека ВНЗ.

До 90-х років ХХ століття проблеми економічної безпеки розглядалися переважно з погляду зовнішньоекономічної діяльності або економічної злочинності і лише на початку 90-х років ХХ століття стали приділяти увагу й іншим аспектам безпеки: екологічним, прямим і непрямим наслідкам надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження, зростанню організованої злочинності, втраті науково-технічного потенціалу, культурній деградації нації тощо [1].

У цьому контексті дослідження питань забезпечення економічної безпеки ВНЗ (в умовах нарощування негативних явищ у сфері вищої освіти) набуває важливого значення.

В сучасній літературі не існує єдиного підходу до визначення економічної безпеки ВНЗ. Найчастіше її розглядають з позицій ресурсного та захисного підходів – як стан вишу, в якому наявних ресурсів достатньо для запобігання, послаблення або захисту від загроз діяльності ВНЗ [2].

Таким чином, при здійсненні оцінки економічної безпеки ВНЗ (як і економічної безпеки) важливого значення набуває виявлення загроз та розробка заходів щодо їх подолання. При цьому під загрозою (котра може бути виражена у вигляді шкоди, що характеризує зниження економічного потенціалу вишу) розуміється сукупність умов, процесів, чинників, що перешкоджають реалізації економічних інтересів ВНЗ.

Так як у сфері вищої освіти відбувається нарощування негативних тенденцій, то фактори, котрі їх формують виступають одночасно і загрозами економічній безпеці ВНЗ. Так, до загроз можна віднести: погіршення якості вищої освіти, відтік кваліфікованих кадрів з ВНЗ, зменшення чисельності абітурієнтів, непрозорий механізм розподілу бюджетних коштів та скорочення обсягів державного фінансування, загострення конкуренції між вишами за абітурієнтів та між випускниками на ринку праці.

Також до цього переліку загроз доцільно додати ті, подолання котрих ускладнюється у зв’язку з недостатньою відповідністю освітніх програм підготовки фахівців за напрямами підготовки/спеціальностями до сучасних і перспективних потреб економічної безпеки з урахуванням світових тенденцій та євростратегічних пріоритетів України Зазначене стосується, зокрема, їх змісту відповідно зі складовими економічної безпеки (згідно з Методикою розрахунку рівня економічної безпеки України [3] до складових економічної безпеки відносяться: макроекономічна, фінансова, зовнішньоекономічна, інвестиційна, науково-технологічна, енергетична, виробнича, демографічна, соціальна, продовольча безпека); ст. 5 Закону України «Про основи національної безпеки України» (національна безпека України забезпечується шляхом проведення виваженої державної політики відповідно до прийнятих в установленому порядку доктрин, концепцій, стратегій і програм у політичній, економічній, соціальній, воєнній, екологічній, науково-технологічній, інформаційній та інших сферах) [4], а також виходячи з необхідності нівелювання загроз, котрі виникають у сфері екологічної безпеки (відповідно зі ст. 50 закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» [5] екологічна безпека являє собою «такий стан навколишнього середовища, коли гарантується запобігання погіршення екологічної ситуації та здоров’я людини»).

Враховуючи зазначене можна констатувати, що питання забезпечення економічної безпеки ВНЗ доцільно розглядати в системній єдності з якістю вищої освіти, економічною безпекою країни, економічна безпекою держави та економічною безпекою підприємства. Це зумовлює необхідність розробки і реалізації комплексу заходів, котрі повинні передбачати наряду з іншим вдосконалення механізму управління сферою вищої освіти на усіх рівнях задля приведення у відповідність освітніх програм підготовки фахівців відповідно зі складовими економічної безпеки з урахуванням вимог часу, сучасних умов та перспектив розвитку економіки, утому числі з проведенням обов'язкового моніторингу усіх зацікавлених у цьому процесі сторін (держави, роботодавців тощо).

 

Література

1. Теоретичні засади економічної безпеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/14170120/ekonomika/teoretichni_zasadi_ekonomichnoyi_bezpeki#12

2. Мартинюк В. П. Економічна безпека вищих навчальних закладів в Україні: передумови оцінювання. Економіка Менеджмент Підприємництво, № 25(ІІ) / 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eme.ucoz.ua/pdf/252/24.pdf

3. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України / Наказ Міністерства економіки України від 02.03.2007 № 60 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=98200&cat_id=32854.

4. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 № 964-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/964-15

5. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1264-12

Категорія: Секція_3_Економіка_і природокористування | Додав: Admin (19.03.2015)
Переглядів: 476
Всього коментарів: 0