Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_3_Економіка_і природокористування

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ВИТРАТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

Скрипник Маргарита

д.е.н., професор

Матюха Микола

к.е.н., доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

м. Київ

 

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ВИТРАТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

 

Відмінною рисою розвитку управлінського обліку та звітності екологічного напрямку є його нестійка урегульованість, яка визначається змінними інформаційними потребам менеджменту підприємств. В такому контексті розвиток управлінського обліку і звітності має бути зосереджений в рамках вдосконалення накопичення і передачі інформації щодо розподілу витрат, пов’язаних з охороною природного середовища, а також питань пов'язаних з інтернаціоналізацією зовнішніх (суспільних) екологічних витрат. Крім того, досить актуальним залишається розв’язання проблеми формування оптимальної структури витрат з метою здійснення калькулювання та аналізу витрат на охорону навколишнього середовища окремих підприємств.

Виходячи із можливостей наявної облікової бази підприємств та методів узагальнення потенційних витрат, доцільно використовувати в якості вихідної системи еколого-економічний аналіз інформаційною базою для якого має стати управлінська звітність щодо витрат природоохоронного напряму. Витрати виробництва та збутової діяльності представляються у вигляді вартісної оцінки фактично використаних у процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, основних засобів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво і реалізацію.

До числа витрат, інформація про які висвітлюється у звітності про собівартість продукції (робіт, послуг), в тій чи іншій мірі пов'язаної з процесами охорони природокористування, слід віднести:

- витрати з підготовчих робіт у видобувних галузях;

- витрати некапітального характеру, пов'язані з удосконаленням захисних параметрів в частині технологічних процесів і організації виробництва, а також витрати, пов'язані з підвищенням екологічної чистоти отримуваної продукції. До такого виду витрат слід віднести використання більш екологічно безпечних інгредієнтів і барвників в харчовій і текстильній промисловості, пристроїв по зменшенню радіаційного опромінення побутової техніки і т.д. Якщо ж поліпшення екологічних параметрів технологічного процесу, організації виробництва і якості продукції пов'язане зі створенням нових технологій, з проведенням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, то їх доцільно асоціювати з витратами капітального характеру;

- витрати на обслуговування природоохоронного процесу, забезпечення його матеріальними ресурсами, обладнанням, інструментами та іншими засобами праці, відповідно витрати на проведення ремонтів устаткування і т.д.;

- витрати, пов'язані з організацією процесу управління природокористування та необхідністю набору робочої сили, підготовки та перепідготовки кадрів, зайнятих природоохоронною діяльністю на підприємстві;

- амортизація необоротних активів природоохоронного характеру, зокрема очисних споруд, патентів на технології, засоби екологічного моніторингу;

- плата за оренду (лізингові платежі) за об'єкти природоохоронного характеру (наприклад, за використання спеціальних транспортних засобів);

- витрати по збуту продукції з поліпшеними екологічними параметрами (в тому числі витрати на рекламу);

- сплата податків і зборів, що вносяться до бюджету та інші обов'язкові платежі, що включаються у витрати виробництва більш екологічно чистої продукції;

- інші непродуктивні витрати, що мають відношення до природоохоронної діяльності.

Сучасні методи управлінського обліку та звітності витрат виробництва практично не залежить від форм власності та організаційно-правових особливостей діяльності. Але у значній мірі важливими факторами, що мають вплив на особливості накопичення інформації про екологічні витрати є технологія та організація виробництва, характер продукції, що випускається, виконувані роботи (послуги), ступень спеціалізації суб’єктів господарювання і масовість випуску продукції. Більшість великих і середніх виробничих підприємств складаються зі структурних підрозділів, зазвичай які поділяють на дві групи - основні і допоміжні. Саме природоохоронну діяльність в рамках конкретних підприємств, як правило, пов’язують із допоміжними підрозділами.

Відповідно для удосконалення системи висвітлення та узагальнення у звітності екологічних витрат і визначення собівартості екологічних видів продукції (робіт, послуг) необхідно:

- врахувати особливості організації та технології виробництва - технічні параметри набір інгредієнтів, сировини тощо;

- правильно встановити об'єкти обліку природоохоронних витрат та умови відображення їх у звітності - місця виникнення витрат (конкретні цехи, бригади, дільниці та інші структурні підрозділи, в розрізі яких повинні групуватися такого роду витрати з виготовлення продукції, виконанню робіт і наданню послуг, що дозволить визначати результати внутрішньовиробничої господарської діяльності структурних підрозділів підприємства (наприклад, цех очищення повітря або води);

- визначити звітний об’єкт калькуляційних статей продукції - окремі види продукції (товари), види робіт і послуг або їх однорідні групи.

Категорія: Секція_3_Економіка_і природокористування | Додав: Admin (19.03.2015)
Переглядів: 522
Всього коментарів: 0