Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_3_Економіка_і природокористування

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ РОЗВИТКУ ЛІКАРСЬКОГО РОСЛИННИЦТВА

Никитюк Юрій

к.с.-г.н., с.н.с., старший науковий співробітник

 Інститут агроекології і природокористування НААН

м. Київ

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ РОЗВИТКУ ЛІКАРСЬКОГО РОСЛИННИЦТВА

 

У процесі господарської діяльності завжди виникала проблема ефективного використання природних ресурсів, вирішення якої дало б змогу максимально задовольнити потреби суспільства. Ця проблема також стосується і збалансованого використання природно-ресурсного потенціалу аграрного виробництва. Для прийняття зважених управлінських рішень, що стосуються раціонального та екологічно безпечного природокористування, особлива увага приділяється формуванню комплексної системи напрямів підвищення ефективності використання природного потенціалу.

Сьогодні, як стверджують багато вчених-економістів, однією з умов аграрного виробництва є екологічний фактор, який може бути як стимулом економічного зростання, так і обмеженням у зв'язку із забрудненістю, загазованістю, деградацією земель та ін. Не виключенням стала і галузь лікарського рослинництва. У сучасних умовах слід розглядати культивування лікарських рослин як елемент ринку лікарської рослинної сировини. Лікарське рослинництво спільно з заготівлею дикоростучої лікарсько-технічної сировини формує сировинний базис даного ринку. Незважаючи на те, що на світовому ринку 70-75% лікарських рослин представлено дикорослими видами, культура лікарських рослин має принципові еколого-економічні  переваги над заготівлею [1, с. 76].

Галузь лікарського рослинництва в усьому світі є високодохідною, враховуючи наявний і постійно зростаючий попит. Наприклад, у невеликій Угорщині дохід від реалізації лікарської сировини й продукції, на основі лікарських рослин, становить до 35 млн дол. США на рік. У цій країні під лікарські культури відведено близько 42 тис. га, на яких заготовлюють близько 40 тис. тонн сировини [2]. В цілому рентабельність вирощування лікарських рослин завжди в кілька разів перевищує рентабельність вирощування зернових.

У той же час виявлено, що в результаті виробничої діяльності з культивування лікарських рослин крім отримання товарної сировини проявляються і зовнішні (неринкові) ефекти, які створюють додаткові переваги в рамках багатофункціонального сільськогосподарського виробництва. Наприклад, на стику соціальної та екологічної складових багатофункціональності зберігається біорізноманіття (при раціональній системі заготовки дикорослих рослин), що підвищує культурно-освітній рівень сільського населення, а розвиток туризму стимулює охорону природних пам'яток, звичаїв, фольклору. Лікарські рослини стали невід'ємним елементом антропогенного ландшафту, і їх культивування задовольняє естетичні потреби населення, а також дозволяє вирішувати екологічні проблеми, пов'язані зі збереженням запасів лікарських рослин в їх природному середовищі зростання, тобто знижує навантаження на дикорослі види, запаси яких обмежені.

Суттєвою є роль лікарського рослинництва як відтворювальної діяльності, яка дозволяє знизити експлуатаційне навантаження з відновлюваних природних ресурсів і підтримує екологічну рівновагу. Уже сьогодні у зв'язку зі збільшенням попиту на лікарські рослини на світовому ринку [3] вітчизняні екологічні служби серйозно стурбовані безсистемною заготівельною діяльністю в гонитві за миттєвим прибутком. Найбільшу загрозу зникнення мають ті види лікарських рослин, які зарекомендували себе як дуже дієвий лікарський засіб.

Загалом розвиток лікарського рослинництва дозволяє формувати сировинний компонент для виробництва натуральних, екологічно чистих та ефективних лікарських препаратів. У той же час таке сільськогосподарське виробництво дозволить знизити необхідність надлишкової експлуатації дикорослих запасів лікарських рослин [1, с. 75]. У перспективі потрібно лише збільшувати кількість видів, придатних для обробітку на полях сівозміни, і раціонально використовувати ті рослини, які за своїми екологічними характеристиками не можуть бути використані для вирощування.

 

Література

  1. Дорошкевич И.Н. Лекарственное растениеводство: тенденции и перспективы / И.Н. Дорошкевич // Известия НАН Беларуси. Серия аграрных наук. – 2010. – № 1. – С. 71–76.
  2. Ключевская Е. Выращивание лекарственных растений может стать прибыльным бизнесом [Электронный ресурс] / Е. Ключевская. – Режим доступу: http://www.rg.ru
  3. Семак Б.Б.  Наукові засади формування ринку рослинної технічної сировини та його окремих сегментів в Україні:  монографія /  Б.Б.  Семак. –  Львів:  Видавництво Львівської КА , 2007. – 512  с.
Категорія: Секція_3_Економіка_і природокористування | Додав: Admin (19.03.2015)
Переглядів: 546
Всього коментарів: 0