Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_2_Технології_і_природа

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ КОЛІСНИХ ТРАКТОРІВ

Назаренко Олексій

к.т.н., старший викладач

Полтавська державна аграрна академія

м. Полтава

 

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ КОЛІСНИХ ТРАКТОРІВ

 

Ефективність сільськогосподарського виробництва в значній мірі залежить від експлуатаційних показників машинно-тракторних агрегатів (МТА) при виконанні технологічних операцій, які характеризуються зміною режимів навантаження. Сучасні МТА – це складні енергонасичені комплекси, які є одними з основних споживачів паливно-енергетичних ресурсів. Проблема зменшення запасів паливно-енергетичних ресурсів в свою чергу має велике екологічне та економічне значення. Тому покращення паливної економічності енергетичних засобів є суттєвим резервом економії рідкого палива, зокрема в аграрному секторі економіки України.

Одним із резервів зниження експлуатаційної витрати палива та підвищення ефективності експлуатації МТА є оптимальне пристосування характеристик паливоподачі до умов його роботи.

Результати експлуатаційних спостережень показують, що транспортні роботи та інші операції поверхневого обробітку ґрунту складають 55...85% при навантаженні двигуна до 60% [1, 2]. На транспортних роботах, частка яких складає більше 40%, для двигунів колісних тракторів характерні неусталені режими, де часто і швидко змінюється швидкість та навантаження. При цьому двигуни, як правило, працюють на часткових режимах.

Суттєвим резервом покращення економічних показників дизеля є застосування регуляторів, які відповідають умовам роботи МТА. До таких регуляторів відносяться дворежимні регулятори частоти обертання. Перевага від застосування дворежимного регулятора в порівнянні із всережимним полягає в тому, що при зміні режимів роботи МТА зменшується чи усувається закидання рейки паливного насоса в сторону збільшення подачі палива на початковій фазі розгону. В результаті цього зменшується димність та витрата палива за час розгону і загальна експлуатаційна витрата палива.

Явище закидання рейки паливного насоса високого тиску із всережимним регулятором в період розгону МТА і на неусталених режимах веде до підвищеної витрати палива і великих навантажень на силову передачу, особливо при рушанні з місця.

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок про доцільність встановлення на сільськогосподарських колісних тракторах універсальних регуляторів із автоматичною ресурсозберігаючою системою регулювання паливоподачі, яка дозволяє на польових роботах використовувати їх як всережимний регулятор, а при перевезенні вантажів – як дворежимний з пологими частковими характеристиками [3].

Для проведення експериментальних досліджень на кафедрі енергетичних засобів та сільськогосподарського обладнання Полтавської державної аграрної академії був виготовлений експериментальний зразок універсального регулятора з системою регулювання паливоподачі для паливного насоса НД 22/6Б4.

Для визначення працездатності дослідного регулятора і характеру протікання часткових і зовнішньої характеристики gц=f(nн) знімалися швидкісні характеристики паливного насосу високого тиску відповідно ГОСТ 8670-82. Результати експериментальних досліджень та принцип дії системи автоматичного переключення режимів регулювання універсального регулятора описані в роботі [4].

Для визначення ефективності застосування системи автоматичного регулювання паливоподачі в залежності від навантаження МТА на базі колісного трактора Т-150К були проведені дорожньо-польові випробування [5].

Аналіз експлуатаційних показників трактора Т-150К при порівняльних випробуваннях говорить про те, що застосування системи регулювання паливоподачі із дворежимно-всережимним регулюванням паливного насоса високого тиску НД 22/6Б4, яка забезпечує при всережимному регулюванні вихід регуляторних характеристик на коректорну ділянку зовнішньої характеристики при оптимальному навантаженні двигуна на часткових режимах, підвищує продуктивність МТА на 10…12% і знижує погектарну витрату палива на 3,7…8,9 %.

 

Література

1. Балюк Б.К. Исследование некоторых эксплуатационных режимов работы дизелей СМД-62 на тракторах Т-150К / Б.К. Балюк, Г.С. Крючков // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 1980. - № 7. – С. 8-9.

2. Зоробян С.Р. Оптимизация системы регулирования тракторной моторной установки / С.Р. Зоробян, П.Д. Лупачев, А.В. Кирилюк, А.И. Цыплаков // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 1989. – № 7. – С. 14-16.

3. Патент на винахід № 80173 України, МПК F02D1/04. Регулятор частоти обертання двигуна внутрішнього згоряння / А.Ф. Головчук, О.О. Назаренко, В.М. Арендаренко, Р.М. Харак, (Україна). – № а200506268; Заявл. 24.06.05; Опубл. 27.08.07. – Бюл. № 13.

4. Головчук А.Ф. Розробка та дослідження системи переключення режимності роботи двигуна колісних тракторів / А.Ф. Головчук, Р.М. Харак, О.О. Назаренко // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь: ТДАТА, 2006. – Вип.40. – С. 11-16.

5. Назаренко О.О. Результати досліджень експлуатаційних показників машинно-тракторних агрегатів. / О.О. Назаренко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. “Проблеми технічної експлуатації машин” “Системотехніка і технології лісового комплексу” – Харків, 2010. – Вип. 94.– С. 137-141.

Категорія: Секція_2_Технології_і_природа | Додав: Admin (18.03.2015)
Переглядів: 1152
Всього коментарів: 0