Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

ПОШИРЕННЯ VISCUM ALBUM L. В ДЕНДРОЛОГІЧНИХ ПАРКАХ НАНУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» ТА «СОФІЇВКА»

Житовоз Альона

аспірант

Білоцерківський національний аграрний університет

м. Біла Церква

 

ПОШИРЕННЯ VISCUM ALBUM L. В ДЕНДРОЛОГІЧНИХ ПАРКАХ НАНУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» ТА «СОФІЇВКА»

 

Серед багатьох чинників негативного впливу на стан лісових і паркових насаджень помітним є їх заселення омелою білою (Viscum album L.). Це – облігатна, напівпаразитна рослина, що оселяється на надземних частинах листяних (тополі, липи, клена, верби, осики), рідко хвойних (ялина, сосна) дерев, живиться їхніми мінеральними елементами та здійснює фотосинтез. Особливо часто вона трапляється у лісах Житомирської, Черкаської, Вінницької, Кіровоградської та Київської областей. Серед інших кореневих рослин-паразитів омела виділяється значно більшою шкодочинною дією. Заселення омелою спричиняє зниження енергії росту дерев та їх довговічності, втрату декоративності та врожайності, а врешті-решт призводить до часткової або суцільної суховерхості та поступового усихання дерева [1, 2, 3, 4, 5]. Характер її впливу залежить від виду рослини-господаря. У стійкіших до її впливу видів (тополі чорної, кленів гостролистого та сріблястого) синтез фенольних сполук зростає, а у нестійких (горобини звичайної) знижується [6]. У місці проникнення коренів омели  уражені нею дерева стають дуже крихкими і легко ламаються під поривами вітру, це особливо небезпечно в пішохідних місцях парків і скверів, а також руху транспорту.

Важливо захистити й зберегти декоративні деревні рослини у паркових насадженнях, які є також основними центрами їх видового й формового різноманіття. Тенденція поширення V. Album нині дуже загрозливою є для дендрологічних парків (ДП) НАН України «Софіївка» та «Олександрія».

Із 568 дерев у Царському саду («Олександрія») 47 – уражені омелою (26 кленів гостролистих, 8 кленів польових, 8 робіній звичайних та 5 ясенів звичайних) [7]. В кв. 39 дендропарку кількість кущів цього напівпаразита на деяких деревах, особливо тополі, перевищувала 50 екземплярів [8].

В історичній частині ДП «Софіївка» омелою білою уражаються: Acer platanoides L., А. campestre L., Populus alba L., Р. tremula L., Salix alba L., Fraxinus excelcior L., Grataegus monogina L., Tilia cordata L., T. americana L. Масового характеру набули пошкодження омелою А. platanoides, А. campestre, P. alba, P. tremula, S. alba, F. excelcior, T. cordata [5]. Використовуючи все нових рослин-господарів, V. Album почала оселятись також на екзотичних інтродуцентах видів роду Celtis. Найбільшого пошкодження у кв. 28 ДП «Софіївка» зазнали А. platanoides, А. campestre, F. excelcior. За п'ятибальною шкалою С.І. Кузнецова та ін. [9] насадження у кв. 28 мають таку структуру пошкодження: 4 бали (малоуражені) – 1 дерево; 3 бали (середньоуражені) – 2 дерева; 2 бали (сильноуражені) – 2 дерева. Пошкоджено 5 дерев клена польового [5]. В парку «Піонерський», який є буферною зоною, уражено: А. platanoides, А. pseudoplatanus, Pоpulus nіgra L., P.balsamifera L., S. alba, T. cordata. З 27 таксонів деревних рослин уражено 10, ступінь їх пошкодження становить 2, 3 й 4 бали [1].

Методи перешкоджання поширенню V. Album вперше в Україні почали розробляти в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка та дендропарку «Олександрія» НАНУ ще у 1960-х рр. Проте запропоновані хімічні засоби та механічне видалення уражених омелою гілок дерев не дали бажаних результатів. Крім того, вони певною мірою порушують екологічну рівновагу в урбанізованих ландшафтах.

Отже, для розв’язання зазначеної проблеми доцільним є застосування системного підходу, заснованого на екологічно-фізіологічних особливостях розвитку омели та її взаємодії з рослиною-хазяїном. Лише екологічно обґрунтовані стратегії є основою інтегрованих засобів контролю за розповсюдженням омели у сучасних лісових, лісопаркових та паркових ландшафтах.

 

Література

1. Рум'янков Ю.О. Ступінь пошкодження омелою Viscum album L. видів роду Celtis L. у насадженнях Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України / Ю.О. Рум'янков // Автохтонні та інтродуковані рослини. – 2010. – № 6. – С. 42–45.

2. Таран Н.Ю. Біологія розвитку Viscum album L. та екологічний моніторинг її поширення в лісопаркових біоценозах / Н.Ю. Таран, Н.Б. Свєтлова, Л.М. Бацманова та ін. // Укр. бот. журн. – 2008. – Т. 65, № 2. – С. 242–251.

3. Таран Н.Ю. Фізіологічне обґрунтування методів профілактики розповсюдження та боротьби з омелою білою у лісопаркових насадженнях / Н.Ю. Таран, Л.М. Бацманова, А.О. Мелешко та ін. – К.: Вид-во "Ленвіт", 2007. – С 8.

4. Шлапак В.П. Методика визначення пошкодження деревних рослин Viscum album L. (Омелою білою) та її практичне застосування / В.П. Шлапак, Г.І. Музика, В.А. Вітенко // Ландшафтная архитектура в ботанических садах и дендропарках: матер. III-ей Междунар. конф., 8–11 июня 2011 года. – К., 2011. – С. 414–420.

5. Шлапак В.П. Особливості визначення ступеня пошкодження Viscum album L. деревних насаджень в історичній частині дендропарку "Софіївка" / В.П. Шлапак, Г.І. Музика, В.Ф. Собченко та ін. // Наук. вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.7. – С. 8–14.

6. Усцький І. М. Вплив омели на деякі біохімічні показники уражених дерев / І.М. Усцький, Л.В. Полякова // Лісівництво і агролісомеліорація: Зб. наук. пр. – Харків: УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 114. – С. 212–215.

7. Клименко Ю.О. Відновлення Царського саду у Державному дендрологічному парку "Олександрія" НАН України (м. Біла Церква) / Ю.О. Клименко // Агробіологія: Зб. наук. пр / Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2010. – Вип. 2 (69). – С. 40–47.

8. Масальський В.П. Фітопатологічний стан насаджень нової території дендрологічного парку «Олександрія» / В.П. Масальський, І.В. Броун // Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту: Тези доп. Міжн. наук. конф. – Біла Церква, 2012. – С. 18.

9. Кузнецов С.І. Сучасний стан та шляхи оптимізації зелених насаджень в Києві / С.І. Кузнецов, Ф.М. Левон, Ю.А. Клименко та ін. // Інтродукція і зелене будівництво. – Біла Церква, 2000. – С. 90–104.

10. Шлапак В.П Визначення ступеня ураження омелою білою (Viscum album L.) деревних рослин парку «Піонерський» в місті Умань / В.П. Шлапак, Н.І. Козак, Ю.Ф. Терещенко, В.А. Вітенко та ін. // Наук. вісн. НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.6. – С. 324–328.

Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (17.03.2015)
Переглядів: 540
Всього коментарів: 0