Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД Р. СТИР В МЕЖАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Копилова Ольга

аспірант кафедри екології,

Вознюк Наталія

к.с.-г.н., доцент

Національний університет водного господарства та природокористування

м. Рівне

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД Р. СТИР В МЕЖАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

З розвитком людства пов’язано багато позитивних моментів, які забезпечують наше комфортне існування. Проте, останні спостереження та дослідження вчених (Клименко М.О., Мольчак Я. О., Гриб Й. В., Яцик А. В., Гопчак І. В., Мельник В. Й. та ін.) не раз констатували зникнення, пересихання річок, зменшення площі прісних поверхневих вод так необхідних людям. Деградаційні процеси настільки яскраво протікають в українських річках, що кожного разу все частіше чуємо про евтрофікацію, стагнацію, зниження їх самоочисної здатності. На нашу думку, комфортне існування населення можливе лише у балансі науково-технічного розвитку та раціонального використання природних ресурсів.

Річка Стир – водотік, який є важливим елементом найбільшого водного басейну України – Дніпра. А це в свою чергу, піднімає актуальність даного питання на ще вищий рівень, аніж просто дослідження якісних властивостей річки, яка протікає територією західного Полісся. Адже так багато приділено уваги головній водній артерії, при цьому упускаючи той факт, що як її повноводність, так і якісні характеристики є вагомою заслугою приток не лише першого порядку, а й інших.

Річка Стир довжиною 483 км, бере початок у Львівський області, протікає також Волинською та Рівненською областями, впадає у р. Прип’ять на території сусідньої нам Білорусі.  Маючи довжину близько 208 км в межах Рівненщини, виникає запитання про якість поверхневих вод, що допливають з Волині (враховуючи той факт, що на березі р. Стир знаходиться м. Луцьк, велика кількість інших населених пунктів та антропогенно-навантажених ділянок) та наскільки раціонально жителі Рівненської області, скориставшись водними ресурсами цього водотоку,  передають природне багатство сусідам.

Для вирішення поставленого запитання стало доцільним оцінити якість води р. Стир на ділянці “межа з Волинською областю – витік ріки в Білорусь” (Рівненська область). Тобто аналіз був проведений у двох пунктах  спостереження, а саме: с. Полонне Володимирецького району (межа з Волинською областю) та с. Іванчиці Зарічненського району (витік ріки в Білорусь).

Відповідно до методики “Спрощена екологічна оцінка якості поверхневих вод суші та естуаріїв України” (КНД 211.1.4.010-94) нами, на основі значень середньорічних концентрацій забруднюючих речовин за період з 2008 по 2013 роки, у описаних пунктах спостереження, був розрахований екологічний індекс, визначено клас якості води та відповідна категорія (табл.1) [1,2,3].

Таблиця 1

Значення блокових та загального екологічного індексів у пунктах спостереження

Рік

Значення ІА

Категорія (клас) якості води за ІА

Значення ІВ

Категорія (клас) якості води за ІВ

Значення ІС

Категорія (клас) якості води за ІС

Категорія (клас) якості води за ІЕ

Якість води,

(cтан водного середовища)

Пункт спостереження с. Полонне Володимирецького району (межа з Волинською областю)

2008

2,0

2(ІІ)

6,24

7(V)

4,2

5(ІІІ)

7(V)

Дуже брудна (незадовільний)

2009

1,92

2(ІІ)

6,08

7(V)

4,27

5(ІІІ)

7(V)

2010

1,82

2(ІІ)

6,63

7(V)

4,47

5(ІІІ)

7(V)

2011

2,02

3(ІІ)

6,15

7(V)

4,67

5(ІІІ)

7(V)

2012

1,88

2(ІІ)

6,11

7(V)

4,31

5(ІІІ)

7(V)

2013

1,72

2(ІІ)

5,9

6(ІV)

4,27

5(ІІІ)

6(ІV)

брудна (перехідний)

Пункт спостереження с. Іванчиці Зарічненського району (витік ріки в Білорусь)

2008

1,9

2(ІІ)

5,43

7(V)

3,38

4(III)

7(V)

Дуже брудна (незадовільний)

2009

1,54

2(ІІ)

6,33

7(V)

3,63

4(III)

7(V)

2010

1,81

2(ІІ)

6,4

7(V)

4,13

5(ІІІ)

7(V)

2011

2,42

3(ІІ)

6,93

7(V)

4,53

5(ІІІ)

7(V)

2012

1,14

2(ІІ)

5,68

7(V)

4,2

5(ІІІ)

7(V)

2013

1,31

2(ІІ)

5,82

6(ІV)

4,27

5(ІІІ)

6(ІV)

брудна (перехідний)

Примітки: ІА - індекс вмісту компонентів сольового складу; ІВ - індекс трофо-сапробіологічного блоку; ІС - індекс показників специфічної та радіаційної дії; ІЕ – екологічний індекс.

 

Таким чином, проаналізувавши отримані результати (табл. 1), бачимо, що якість поверхневих вод р. Стир, у досліджуваних пунктах спостереження, на рівні 6-7 категорії формували показники трофо-сапробіологічного блоку. Серед них, лімітуючий вплив чинили азотовмісні сполуки, фосфати, відмічено підвищені значення БСК5. Основними джерелами надходження біогенних речовин у річкові води є скиди житлово-комунальних та промислових підприємств, поверхневий стік із території водозбору, зокрема сільськогосподарських угідь, та атмосферні опади.

Також з таблиці 1 можна зробити висновок, що вміст важких металів, неабияк погіршує якість поверхневих вод р. Стир (4-5 категорії (ІІІ клас)). Зокрема, аналізувався вміст заліза, цинку, міді, марганцю. Звичайно, важкі метали надходять у водойми зі стоками промислових підприємств, але необхідно враховувати і природну їх наявність у досліджуваному водотоці (вміст важких металів підвищений у річках даного регіону).

При порівнянні якості води у досліджуваних пунктах спостереження чіткої тенденції до змін не відмічається. Важливо те, що вода дуже брудна, стан водного середовища незадовільний (у 2013 році перехідний). Якої якості Рівненщина приймає воду з Волині, такої, нажаль, і передає білорусам та до річки Прип’ять. Все це унеможливлює використання води з р. Стир на різноманітні потреби або потребує великих витрат для її підготовки до подальшого водоспоживання. На нашу думку, варто проводити більш уважний (жорсткіший) контроль якості води при перетині річками кордонів адміністративних одиниць і оперативно застосовувати ефективні природоохоронні та адміністративні заходи.

 

Література

  1. Екологічні паспорти Рівненської області за 2008-2013 рр. – Рівне.
  2. Доповіді про стан навколишнього природного середовища у Рівненській області за 2008-2013 рр. – Рівне.
  3. Екологічна оцінка якості поверхневих вод суші та естуаріїв України. КНД 211.1.4:010-94. – К.: Мінприроди України, 1994 – 37с.
Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (18.03.2015)
Переглядів: 454
Всього коментарів: 0