Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЛІСІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Заверюха Марина

аспірант

Національний університет «Одеська юридична академія»

м. Одеса

 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЛІСІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 

У зв'язку зі змінами національної законодавчо-нормативної бази, ратифікацією Україною низки міжнародних угод, які прямо чи опосередковано стосуються лісів, а також євроінтеграційною спрямованістю політики держави, посилюються вимоги до складу та якості інформації про ліси. Для збалансованого ведення лісового господарства та прийняття зважених управлінських рішень з охорони навколишнього природного середовища потрібна актуальна і достовірна інформацію про усі ліси країни, не залежно від їх підпорядкування і форми власності [1].

В Україні поряд із проведенням моніторингу лісів планується запровадження національної інвентаризації лісів на території всього лісового фонду. Очевидно, що проведення національної інвентаризації обумовлено потребою в удосконаленні державного обліку лісів. Національна інвентаризація лісів є єдиним достовірним методом оцінки показника поточного приросту насаджень, що є критерієм нормування обсягу лісозаготівель на рівні держави. Національну інвентаризацію лісів проводять всі країни Європейського Союзу, закладено понад 500 тис. пробних ділянок на рівні Співтовариства. Поняття національної інвентаризації лісів, на відміну від моніторингу, не передбачене Лісовим кодексом України і потребує нагального законодавчого врегулювання.

В даний час виконується три категорії інвентаризації лісів:

1) господарська (базове лісовпорядкування);

2) оперативна (безперервне лісовпорядкування);

3) національна (вибіркова математико-статистична).

Базове лісовпорядкування має залишатися основою для розроблення перспективних проектів та розвитку лісового господарства на 10 років. Основним завданням безперервного лісовпорядкування є підтримання в актуалізованому стані інформації про лісовий фонд. Завдання національної інвентаризації - це отримання вичерпної характеристики лісових ресурсів (зокрема розміру та балансу поточного приросту деревостанів) на регіональному і національному рівнях [2].

Інвентаризація є одним з головних інструментів моніторингу лісів, разове проведення інвентаризації лісів дозволяє отримати статичну інформацію про об’єкти інвентаризації, а повторне проведення спостережень на інвентаризаційних ділянках дає змогу оцінити динаміку показників, що власне і є реалізацією головної функції моніторингу.

В Україні досвідно-виробничі роботи з підготовки та проведення національної інвентаризації лісів розпочаті в 2006 році. На виконання наказу Державного комітету лісового господарства України від 28 квітня 2007 року № 156, у ВО «Укрдержліспроект» було створено Центр національної інвентаризації лісів (далі - ЦНІЛ). Починаючи з 2008 року ЦНІЛ проводить вибірково-статистичну інвентаризацію лісів Сумської області, а з 2009 року – лісів Івано-Франківської області.

Питання національної інвентаризації лісів в Україні опрацьовувалися в рамках двох міжнародних проектів (шведсько-українського і чесько-українського), та продовжують опрацьовуватися при наукових дослідженнях і пілотних експериментах, які проводяться науковцями та спеціалістами ЦНІЛ. Проте статус і рівень забезпечення цих робіт на даний час не відповідає масштабності завдань, які мають вирішувати моніторинг та національна інвентаризація лісів [1].

Державна цільова програма «Ліси України» на 2010-2015 роки [3] передбачає проведення інвентаризації лісового фонду з використанням статистичних методів, як один із заходів підвищення ефективності управління лісовим господарством.

Передбачається, що запровадження національної лісової інвентаризації стане важливим кроком до встановлення нових вимог до статистичної інформації про ліси. Згідно розрахунків, національна інвентаризація дозволить визначити загальні запаси деревостанів з очікуваною точністю ±1% в цілому по державі. Національна інвентаризація лісів дозволить встановити величину щорічного приросту насаджень, що використовується для нормування обсягів лісокористування [4].

Інфраструктура інвентаризації ЦНІЛ поки ще не готова до щорічних широкомасштабних заходів по всій Україні. Проблемою, перш за все, виступає науково-методична база, по-друге, це кадрове забезпечення, по-третє, матеріально-технічне забезпечення. Потрібно вдосконалювати нормативно-правову базу щодо інвентаризації та моніторингу лісів, оскільки відсутні прямі нормативно-правові акти, які б регулювали порядок здійснення інвентаризації лісів, а порядок проведення моніторингу лісів є недосконалим.

 

Література

1. Концепція розбудови національної інвентаризації та моніторингу лісів України (проект) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.uriffm.org.ua/files/project_concept20131009_0.pdf

2. Моніторинг лісів в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=62971&cat_id=32880

3. Про затвердження Державної цільової програми «Ліси України» на 2010-2015 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 року № 977 // Офіційний вісник України. - 2009. - № 72. - Ст. 2475.

4. Розвиток національної інвентаризації лісів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.lisproekt.gov.ua/diyalnist/natsionalna-inventaryzatsiya-lisiv

Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (17.03.2015)
Переглядів: 1418
Всього коментарів: 0