Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНИЙ СТАН СІЛЬСЬКИХ ЛАНДШАФТІВ БУКОВИНСЬКОГО ПЕРЕДКАРПАТТЯ

Танасюк Михайло

к.геогр.н., асистент

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

м.Чернівці

 

Еколого-геохімічниЙ стан сільських ландшафтів Буковинського Передкарпаття

 

Сільські ландшафти на сьогодні зазнали інтенсивних змін внаслідок антропогенного впливу і потребують детального вивчення та екологічної оцінки. Проведення еколого-геохімічних досліджень є одним із необхідних аспектів вивчення екологічного стану територій, що дає змогу дослідити ступінь забрудненості природного середовища, міграційну здатність геокомплексів залежно від хімічного складу та фізико-хімічних властивостей їхніх компонентів, можливі ареали накопичення забруднюючих речовин, геохімічну здатність ландшафтних комплексів до самоочищення тощо.

За природними умовами Буковинське Передкарпаття характеризується складною геологічною будовою та сильно розчленованим рельєфом, що пов’язано з тектонічними факторами та різноманітними екзогенними процесами (змив, розмив, акумуляція). Тут поширені полого-хвилястий і грядово-горбистий рельєф. Схили гряд і долин ускладнені зсувами, розвитку яких сприяє близьке залягання четвертинних глин.

Клімат за температурними показниками в передгірській частині помірно теплий, відноситься до помірно-континентального. Середні температури січня –4,8–5,0°С, липня +20–22°С. Сума температур більше +10°С за рік складає 2400°–2600°С. Середньорічна сума опадів складає 700–750 мм.

Ґрунтовий покрив представлений темно-сірими лісовими, дерново-підзолистими, лучними, лучно-болотними та болотними ґрунтами, які утворились на суглинках, сучасному делювію, та підстелені четвертинними глинами. У природній рослинності домінують різнотравно-злакові луки. Поширені широколистяні ліси (дуб звичайний, бук лісовий, граб звичайний, осика), переважають букові насадження, зустрічаються хвойні породи [1].

Морфологічна структура ландшафтів визначається спряженням долинно-терасових, схилових та вододільних ландшафтних комплексів. Широко розповсюджені ландшафтні комплекси спадисто-схилових долин приток Сірету.

В геохімічному відношенні територія представлена елювіальними, неоелювіальними, транселювіальними та супераквальними елементарними геохімічними ландшафтами (ЕГЛ) – кисло-кальцієвого, кисло-кальцієво-глейового та кисло-глейового класів.

Підземні води в цілому, за лужно-кислотними умовами мають значення – від 6,0 до 7,3 (тут зустрічаються слабокислі та нейтральні води). Діапазон значень загальної жорсткості тут – від 5,8 до 9,3 мг-екв/дм3, переважають помірно-жорсткі (7-9) води. За ступенем мінералізації, підземні води відносяться до середньо- і сильномінералізованих. В окремих ландшафтних комплексах мінералізація збільшується до 0,6 г/дм3. Мінімальні значення -0,14 г/дм3, максимальні -0,6.

Показники вмісту важких металів (ВМ) такі (мг/дм3): Плюмбуму 0,001-0,031 (середнє значення становить 0,016), Цинку 0,024-0,354 (середнє 0,113), Купруму коливається від 0,007 до 0,059 (середні значення 0,022), значення вмісту Кадмію в усіх пробах води  коливається в межах 0,001-0,002 мг/дм3. Такий вміст свідчить про те, що перевищень гранично допустимих концентрацій (ГДК) цих мікроелементів у водах сільських ландшафтів не виявлено [1-3].

Ґрунти за показниками рН кислі та слабокислі. Вміст гумусу в сірих та темно-сірих лісових ґрунтах коливається в межах 3,2- 4,0 %, в дерново-підзолистих 2,8-3,2 %. Вміст ВМ (мг/кг) коливається: Плюмбуму від 0,86 до 3,26, Цинку 4,01 - 41,01, Купруму 12,91 - 16,54, значення Кадмію від 0,01 до 0,06 мг/кг.

Коефіцієнти концентрації ВМ в ґрунті наступні:  Плюмбум 0,61– 1,81 (середнє 1,07), Цинк 0,56 –14,7 (середнє 0,9), Купрум 0,48–1,47 (середнє 1,0), Кадмій 1,24–2,7 (середнє 1,9). Коефіцієнт екологічної небезпечності для Плюмбуму змінюється від 0,02 до 0,06, Кадмію – від 0,06 до 0,08, Купруму – від 0,10 до 0,32, а Цинку – 0,17 - 0,45. Показник інтенсивності забруднення ґрунтів варіює від 8,6 до 21,9. Сумарний показник забруднення тут знаходиться  в межах 1,3 – 2,5.

Для біомаси (різнотравно-злакова асоціація) показники вмісту ВМ змінюються в таких межах (мг/кг): Плюмбум 0,02-0,12, Цинк 20,9-34,1, Купрум 11,3-14,2, Кадмію 0,01-0,02. Максимальний вміст Плюмбуму та Кадмію характерний для супераквальних ЕГЛ, а Цинку та Купруму для елювіальних. Коефіцієнт концентрації Плюмбуму в рослинах сільських ландшафтів змінюється від 0,26 до 1,42, Купруму – від 0,92 до 1,15, Цинку – 0,08–1,32, Кадмію – 0,95–1,17. Показник інтенсивності забрудненості рослинного покриву в окремих випадках може досягти 21,8.

Отже, на даному етапі для сільських ландшафтів Буковинського Передкарпаття не виявлено суттєвого геохімічно вираженого забруднення, концентрація мікро та макроелементів не перевищує гранично допустимих норм, що є індикатором їх сприятливого екологічного стану.

 

Література

1. Гуцуляк В.М. Ландшафти Чернівецької області та їх геохімічні особливості: монографія / В.М.Гуцуляк.- Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012.-144 с.

2. Танасюк М.В. Гідрогеохімічний аналіз ландшафтів Буковинського Передкарпаття / М.В. Танасюк, Г.Д. Ходан / //Географія та екологія: наука і освіта: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), м. Умань, 10-11 квітня 2014. - С. 326-330.

3. Танасюк М.В. Еколого-геохімічна оцінка сільських геосистем (на прикладі с.Іспас Вижницького району Чернівецької області) / М.В. Танасюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. Вип. 527: Географія. С. 13–16.

Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (18.03.2015)
Переглядів: 450
Всього коментарів: 0