Головна » Статті » Конференція_2014_12_4-5 » Секція_5_Економічні науки

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ

Кравчук Наталія

к.е.н., доцент

Житомирський національний агроекологічний університет

м. Житомир

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ

 

Значні територіальні відмінності в розміщенні природних, економічних, соціальних та інформаційних ресурсів зумовили суттєві диспропорції у структурі, механізмах й напрямах інвестиційної потоків в регіонах України, подолання яких неможливе без реального інвестування, оновлення основного капіталу, реструктуризації всієї фінансово-інвестиційної сфери й створення сприятливого інвестиційного клімату як важливої конкурентної переваги та подальшого соціально-економічного розвитку регіонів. Формування інвестиційної привабливості є незаперечним чинником трансформації базових переваг регіонального розвитку в конкурентні переваги довготермінового характеру. Тому в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів проблема формування інвестиційної привабливості та визначення пріоритетності використання інвестицій є досить актуальною.

Інвестиційна привабливість регіонів в контексті сталого економічного зростання розглядали в своїх працях А. Асаул, В. Геєць, М. Жук, О. Крайник, М. Крупка, A. Ландарь, В. Папп. Водночас, більш глибокого дослідження вимагає методика оцінки інвестиційної привабливості регіонів та її апробація.

Інвестиційна привабливість є складовою інвестиційного клімату регіону, який прийнято розглядати на двох рівнях. На макроекономічному рівні це поняття охоплює показники політичного, економічного і соціального середовища для інвестицій  (політична ситуація в країні та її регіонах, політика держави стосовно іноземних інвестицій, ймовірність націоналізації іноземного капіталу, участь країни у міжнародних угодах тощо). На мікроекономічному рівні інвестиційний клімат проявляється через двосторонні відносини інвестора і конкретних державних органів, господарюючих суб’єктів, банків, трудових колективів тощо (рис. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Складові регіонального інвестиційного клімату

Джерело: власні дослідження

 

Головною складовою регіонального інвестиційного клімату є інвестиційна привабливість, що розглядається як сукупність різноманітних об’єктивних можливостей і обмежень, зумовлюючи інвестиційну активність в регіоні – інтенсивність залучення інвестицій. Інвестиційна активність є результатом реалізації привабливості та потенціалу.

Враховуючи взаємозв’язок та взаємозалежність вищезазначених характеристик формування інвестиційного клімату регіону безумовно інвестиційна привабливість є ключовим  та основоформуючим поняттям. Воно визначається як відповідність регіону головним цілям інвесторів, що полягають у прибутковості, безризиковості та ліквідності інвестицій. Її зростання сприятиме активізації темпів й обсягів інвестиційної активності та підвищенню ефективності використання інвестиційного потенціалу регіону.

Дослідивши існуючі методики оцінки інвестиційної привабливості найбільш прийнятною вважаємо методику розрахунку індексу інвестиційної привабливості регіону, розроблену Київським міжнародним інститутом соціології у партнерстві з Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, результатом якої є рейтингування регіонів за індексом інвестиційної привабливості. За підсумками рейтингування 2014 року перше місце зайняла Львівська область (1,601), друге – Івано-Франківська (1,478), третє – Одеська (1,459). Замикають рейтинг Донецька, Луганська, Закарпатська, Херсонська та Чернівецька області. На останньому місці – АР Крим. Якщо порівняти відповідний рейтинг, що був складений у 2011 р., то на першому місці знаходилася Харківська область, на другому – Львівщина, на третьому – Донецька область. Місто Київ посіло четверте місце. Замикали рейтинг Запорізька область, місто Севастополь та Чернівецька область [5].

В цілому інвестиційний процес в Україні гальмується через суб'єктивні й об'єктивні причини, серед яких виділяють: політичну та економічну нестабільність; часті зміни законодавства; відсутність налагодженого надійного митного контролю та недоліки в Митному кодексі України; корумпованість влади в Україні; повільні темпи приватизації; проблема з вирішення питань земельної власності тощо.

 

Література

  1. Краківська В. Я. Інвестиційна діяльність та інвестиційна політика в регіоні / В. Я. Краківська // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 4. – С. 8–10.
  2. Крайник О. Економічний розвиток регіону : монографія / О. Крайник; за ред. акад. М. І. Долішнього. – Л. : Ліга-Прес, 2002. – 294 с.
  3. Інвестиційна привабливість регіонів. [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrproject.gov.ua/
  4. Мамуль Л. О. Нові методичні підходи до аналізу інвестиційної привабливості регіонів / Л. О. Мамуль, Т. А. Чернявська // Вісник економічної науки України. – 2007. – № 1 (7). – С. 83–89.
  5. Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів. Інститут економічних дослідження та політичних консультацій. [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.csi.org.ua/www/
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (03.12.2014)
Переглядів: 394
Всього коментарів: 0