Головна » Статті » Конференція_2014_12_4-5 » Секція_5_Економічні науки

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Хоменко Олександр

головний державний фінансовий інспектор

Державна фінансова інспекція

у Хмельницькій області

м. Городок

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Загострення світової економічної кризи призвело до перегляду існуючих підходів забезпечення стабільного розвитку національної економіки, передусім, у напрямі розробки та реалізації заходів попередження дестабілізуючих явищ та процесів. За таких подій фінансова безпека підприємств агропромислового комплексу набула особливого значення, як основна передумова формування національної безпеки держави в цілому та запорука її процвітання. Погіршення економічної ситуації призводить до виникнення низки соціальних проблем, зокрема таких, як бідність, безробіття, голод, демографічна криза тощо.

Для України сільське господарство є одним з найважливіших і пріоритетніших сегментів національної економіки. Сільське господарство виступає первинною ланкою агропромислового комплексу, а разом із харчовою і деякими галузями легкої промисловості (текстильною, шкіряною, хутровою) складає його основу. Фінансова безпека аграрного сектора економіки є важливою складовою фінансової безпеки національної економіки, а забезпечення сталого її рівня набуває вагомого значення для економічного розвитку України.

На сьогодні сільськогосподарські підприємства України перебувають в надскладних умовах, багато з них використовують застаріле обладнання, до цього часу невирішені земельні питання, наявність великої заборгованості, сезонний характер діяльності, що змушує шукати шляхи їх фінансового убезпечення.

Поняття „фінансова безпека” як самостійний об’єкт управління є відносно нове та маловивчене, введене в науковий обіг лише в останньому десятилітті. Його аналізу присвятили свої праці такі вчені, як Арєф’єва О.В., Барановський О.І., Бланк І.О., Горячева К.С., Кузенко Т.Б., Судакова О.І.

Метою статті є уточнення сутності фінансової безпеки підприємства як економічної категорії і визначення елементів механізму дотримання фінансової безпеки в умовах нестабільності зовнішнього середовища.

В економічній літературі немає чіткого визначення категорії «фінансова безпека». Український профессор О.І. Барановський доводить, що «фінансова безпека являє собою надзвичайно складну багаторівневу систему, яка охоплює: фінансову безпеку окремого громадянина, домашніх господарств, населення, підприємців, організацій тощо».

Фінансова безпека – це поняття, що уміщує комплекс методів, засобів і заходів захисту економічних інтересів держави на макрорівні, корпоративних структур, фінансової діяльності суб'єктів господарювання на мікрорівні. Визначення поняття фінансової безпеки є досить складним і неоднозначним. Кожен автор подає власне трактування, але переважна група науковців розглядає фінансову безпеку підприємства як складову економічної безпеки.

На підставі аналізу поняття «фінансова безпека» можна відокремити наступні підходи до визначення, де остання розглядається:

  • як складова економічної безпеки;

- як рівень фінансового стану підприємства, що забезпечує захищеність його фінансових інтересів;

  • як стан ефективного використання ресурсів.

У Законі України "Про основи національної безпеки України" від 19.06.2003 №964-IV [1] зазначається, що одним з принципів забезпечення національної безпеки є своєчасність і адекватність заходів захисту національних інтересів реальним і потенційним загрозам. Отже, в сучасних умовах особливого значення набуває необхідність дотримання економічної безпеки. Недаремно ст. 17 Конституції України [2] проголошує, що поряд із захистом суверенітету і територіальної цілісності України найважливішою функцією держави, справою всього українського народу є і забезпечення її економічної безпеки.

Отже, на основі результатів дослідження тлумачення і істотних характеристик поняття можна сформувати таке визначення поняття «фінансова безпека агропромислового комплексу» – це складова економічної безпеки, яка полягає в забезпечені стану ефективного використання ресурсів агропромислових підприємств комплексу під впливом зовнішніх та внутрішніх загроз і спрямована на досягнення фінансової рівноваги підприємств у довгостроковому та короткостроковому періодах.

Фінансова безпека агропромислового підприємства – це якісна характеристика його фінансової системи, що характеризується рівнем фінансових ресурсів підприємства, достатнім для його нормального функціонування, а також ступенем захищеності та здатністю протидіяти негативним впливам внутрішнього та зовнішнього середовищ. Фінансова безпека агропромислового підприємства є складовою його економічної безпеки.

Фінансова безпека підприємств агропромислового комплексу у вузькому розумінні – це їх здатність функціонувати в якості суб’єктів господарювання за існуючого рівня ресурсного забезпечення та обраної спеціалізації виробництва.

Фінансова безпека підприємств агропромислового комплексу у широкому розумінні – це їх здатність досягти належного рівня конкурентоспроможності за будь-якого ступеня впливу можливих ризиків і загроз.

Виділення достатнього рівня забезпечення конкурентних переваг підприємств в якості основного критерію їх фінансової безпеки дозволяє одночасно врахувати і галузеву приналежність суб’єктів господарювання, і ступінь забезпечення їх необхідними ресурсами, і якісний рівень пропонованих ними товарів чи послуг. Водночас, значна частка ризиків і загроз виникає для підприємств тоді, коли вони виходять на відповідні ринки в якості покупця чи продавця. Тому, достатній рівень конкурентоспроможності є вагомим показником здатності підприємства агропромислового комплексу подолати негативний вплив цих ризиків і загроз, а отже й досягти необхідного рівня його фінансової безпеки.

Дослідивши сутність поняття «фінансова безпека підприємств агропромислового комплексу» і визначивши її форми, можна зробити висновок, що зміст управління фінансовою безпекою підприємств агропромислового комплексу полягає в ефективному використанні механізму забезпечення фінансової безпеки для досягнення поставлених цілей.

Також, можна зробити висновок про можливість уникнення негативних наслідків підприємствами агропромислового комплексу за умови забезпечення належної фінансової безпеки підприємства і держави загалом.

 

Література

1. Закон України "Про основи національної безпеки України" від 19.06.2003, режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15/print1384268092627683

2. Конституція України, режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1384268092627683

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (03.12.2014)
Переглядів: 979
Всього коментарів: 0