Головна » Статті » Конференція_2014_12_4-5 » Секція_5_Економічні науки

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

Гуцул Тетяна

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства ім. І.Н.Романенка

Національний університет біоресурсів і природокористування України

м. Київ

 

проблеми розвитку біотехнологічного виробництва в Україні

 

Біотехнологія є вагомим і перспективним фактором розвитку світового виробництва, застосовується практично у всіх секторах світової економіки та демонструє значні потенційні переваги.

В результаті активного поширення й впро­вадження біотехнологій в різних секторах сві­тової економіки виник термін біоекономіка, що характеризує економіку, засновану на ви­користанні поновлюваних біоресурсів. Біое­кономіка включає:  сільське господарство, біофармацевтику, харчову промисловість, лісове, целюлозно-паперове виробництво, рибаль­ство, а також виробництво ферментів, біопа­лива.

Біотехнологічні підприємства України перебувають на початковому етапі формування.  В Україні вони відносяться, за офіційною статистикою, до таких галузей, як лісова, целюлозно-паперова, харчова промисловість, сільське господарство (за міжнародним класифікацією біотехнологій, це так званий зелений сектор біоекономіки). Також є і біофармацевтичні підприємства (відповідно, червоний сектор), а також ті, що виробляють біопаливо та проводять біоочистку ґрунтів і води (білий сектор).

Причиною широкого застосування біотехнологій за останні 5-10 років справедливо вва­жається потенціал їх можливостей для вирі­шення таких глобальних проблем, як:

 • охорона здоров’я - біотехнології ефективно застосовуються в напрямку створення засо­бів для лікування хвороб, які раніше вважа­лися невиліковними (рак, СНІД), а також більшості сучасних вакцин;
 •  застосування палива на основі біомаси в електроенергетиці, двигунах автомобілів, що зрештою дає можливість значно скоротити обсяг антропогенного впливу на навколиш­нє середовище;
 • підвищення врожайності через захист рос­лин від шкідливих комах і бур’янів за допо­могою біологічних засобів бактеріальної, ві­русної й грибкової природи, використання продовольчих культур з поліпшеними влас­тивостями.

Основними проблемами станов­лення та розвитку біотехнологічної галузі Ук­раїни можна виділити такі:

 1. Низький попит на біотехнологічні іннова­ції з боку галузей економіки. Більшість вітчизняних компаній не можуть со­бі дозволити виділити суттєві бюджети під інвестиції в проекти з високою часткою видатків на дослідження й розробки.
 2. Відсутність системної законодавчої бази, яка регулює біотехнології. Такими стримуючими факторами є відсутність у діючому законодавстві необхідної специфіки біотехнологій, недосконалість патентного за­конодавства та ін.
 3. Відсутність конкурентоспроможних вітчизняних розробок і брак фінансування для розвитку власних тех­нологій є основними причинами використання переважно імпортованих технологій. Звичай­но, завезені й адаптовані технологічні розробки на початкових етапах можуть створювати осно­ву для розвитку вітчизняних біотехнологічних виробництв, але в довгостроковій перспективі Україна повинна покладатися на вітчизняні технології, орієнтовані на довгостроковий стра­тегічний характер розвитку галузі.
 4. Недостатнє державне фінансування й низький попит на результати наукових досліджень з боку держави й бізнесу привели до того, що в Украї­ні істотно скоротився приплив молодих фахів­ців у науку; скоротився кількісний та погіршив­ся якісний склад наукових працівників через неадекватну систему оплати праці й відсутність економічних стимулів.

Для формування інноваційної системи біо­технологій в Україні й перетворення її в кон­курентоспроможну галузь необхідно дотриму­ватись таких умов при реалізації державної економічної політики:

 • стабільність інвестицій у науково-техноло­гічний сектор;
 •  удосконалення зв’язків між державними й приватними суб’єктами сис­теми та їхніми фінансовими й інвестиційни­ми стратегіями;
 • узгодження регулюючих норм, зміни національних право­вих рамок згідно з міжнародними правови­ми нормами;
 • стимулювання розвитку підприємницької ку­льтури та її зміцнення в приватному секторі;
 • послідовний підхід до етичних проблем, пов’язаних з біотехнологіями, що стосуєть­ся людини;
 • удосконалювання нормативної бази в галузі патентного права з урахуванням специфіки біотехнологічних об’єктів;
 • розробка та застосування комплексу меха­нізмів і інструментів фінансової підтримки біотехнологічного виробництва.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (03.12.2014)
Переглядів: 1663
Всього коментарів: 0