Головна » Статті » Конференція_2014_12_4-5 » Секція_5_Економічні науки

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ

Ващенко Ольга

викладач

Прилуцький агротехнічний коледж

м. Прилуки

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ

 

Аграрний сектор є важливою складовою економіки України, від функціонального стану якого в прямій залежності знаходиться продовольча безпека та незалежність держави, розвиток внутрішнього й зовнішнього ринків, а отже і рівень життя населення. За попередніми розрахунками, у 2013р. частка сільського господарства (включаючи мисливство та лісове господарство) у загальному обсязі валової доданої вартості усіх галузей економіки склала 9,1%. Обсяг продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств у фактичних цінах становив 308,1 млрд.грн [6].

В умовах глобальних змін світової економіки однією з умов ефективного господарювання  аграрних формувань є забезпечення високого рівня економічної безпеки.

Економічну безпеку аграрного сектора економіки слід розглядати як стан ефективного використання ресурсів підприємства, існуючих ринкових можливостей, який дозволяє запобігати внутрішнім і зовнішнім загрозам, забезпечує його тривале виживання і стійкий розвиток відповідно до обраної місії [2].

Під загрозами економічної безпеки розуміють явні або потенційні дії, які ускладнюють або унеможливлюють реалізацію національних економічних інтересів і створюють небезпеку для соціально – економічної та політичної системи, національних цінностей, життєзабезпечення нації та окремої особи [4].

Джерелом загроз економічній безпеці аграрного сектора є обмеженість ресурсів, високий рівень імпортної залежності у матеріально – технічному забезпеченні виробничого процесу, відмінність в економічних інтересах їхньої реалізації.

Подолання або мінімізація загроз є змістом загального реформування аграрного сектора.

За оцінками експертів ООН тривалість життя в Україні у 2008-2013 рр. складатиме 70 років. У Західній Європі вона очікується на рівні 79 років, Японії – 82 роки. Однією з причин меншої тривалості життя в Україні є незадовільний стан продовольчої безпеки держави загалом та її регіонів.

Зміни в насиченні внутрішнього ринку сільськогосподарською продукцією та продовольством вплинули на рівні споживання основних продуктів харчування населенням України. За попередніми розрахунками, у 2013р. проти 2012р. збільшилося споживання м’яса й м’ясних продуктів на 3,5% , молока – на 2,8% , яєць – на 0,3% , плодів, ягід і винограду – на 3,2% , цукру – на 0,3% . Водночас, зменшилося споживання хліба на 0,4% , овочів та баштанних на 0,2% та картоплі на 0,9%  [6].

Виробництво екологічно чистої  сільськогосподарської продукції дасть можливість зменшити шкідливий вплив на здоров’я людини і покращити якість життя, що, в свою чергу, сприятиме покращенню демографічної ситуації в країні [5].

Однією з умов економічної безпеки аграрних формувань є забезпечення інтелектуально - кадрової безпеки аграрних підприємств і галузі в цілому. Інтелектуальна складова вказує на те, що кадри підприємств галузі повинні мати високий рівень володіння сучасними знаннями, постійно підвищувати рівень професійних знань, навичок, умінь, проявляти ініціативу та здібності. Кожен фахівець повинен отримувати гідну заробітну плату. Хоча середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств сільського господарства у 2013р. зросла проти 2012р. на 12,1%, але при цьому залишилась однією з найнижчих серед усіх видів економічної діяльності й становила 2270 грн [6].

Оскільки економічний безпека і розвиток галузі суттєво залежать від зовнішнього середовища, а, саме від тенденцій розвитку світового господарства, політичної та економічної ситуації в світі, тому виникає потреба у дослідженні зовнішньоекономічної безпеки.

Під зовнішньоекономічною безпекою аграрної галузі  розуміють забезпечення мінімізації збитків галузі від дії негативних зовнішніх економічних чинників та створення сприятливих умов розвитку завдяки активній участі аграрних формувань у світовому розподілі праці. Проведення моніторингів з метою оцінювання внутрішніх і зовнішніх загроз галузі дозволить суб’єктам господарювання прогнозувати можливість реалізації економічних інтересів на світовому та внутрішньому ринках [4].

Забезпечення економічної безпеки аграрної галузі є гарантією стабільності та ефективності не тільки її розвитку, а й продовольчої безпеки країни, розвитку інших галузей, сільських територій.

 

Література

  1. Збарський В.К. Економіка сільського господарства: Навч. посібник. – К.: Каравела, 2009- 264с.
  2. Курган В.П. Економіка аграрних підприємств: Навч. посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008-270 с.
  3. Майовець Є.Й. Теорія аграрних відносин: Навч. посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005 – 276 с.
  4. Михайлов С.І. Економіка аграрного підприємства:Підручник. – К.: Україна. Центр духовної культури, 2005-276 с.
  5. Мельник Л.Г. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: підручник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005-759 с.
  6. Статистичний збірник  «Сільське господарство України» 2013 рік [Електронний ресурс]  /Аграрний сектор України . – Режим доступу до матеріалу: http://agroua.net.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (03.12.2014)
Переглядів: 588
Всього коментарів: 0