Головна » Статті » Конференція_2014_12_4-5 » Секція_5_Економічні науки

АГРАРНИЙ БІЗНЕС ЯК ОБ’ЄКТ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ

Бондарчук Алина

к.е.н., доцент кафедри економiки

Бердянський державний педагогiчний унiверситет

м. Бердянск

 

АГРАРНИЙ БІЗНЕС ЯК ОБ’ЄКТ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ

 

Проведене автором дослідження проблеми особливостей аграрного бізнесу як об'єкту оцінки дозволяє зробити висновок про те, що в український економічній науці оцінка ринкової вартості аграрного бізнесу виступає сьогодні відносно новим об'єктом вивчення. Проте інтерес до цієї проблеми останнім часом зростає і в літературі починають з'являтися публікації більшої кількості авторів. На думку автора, такий підйом інтересу до проблеми оцінки аграрного бізнесу обумовлений процесами, які відбуваються як в економіці України в цілому, так і в розвитку аграрної галузі.

Аграрна галузь на сучасному етапі переживає глибоке реформування, як відносно її структури, так і принципів її діяльності. Реформи, що відбуваються, викликані в першу чергу зміною законодавчої бази у сфері аграрної діяльності. Наслідком реформ стають процеси, пов'язані з поступовою консолідацією аграрного ринку, багатьма угодами щодо злиття і/або поглинання між його учасниками.

Розгляд аграрного бізнесу в якості об'єкту оцінки об'єктивно припускає звернення до питання про дефініцію категорії "аграрний бізнес". Аналіз сучасної економічної літератури з цієї проблеми показує, що багато авторів  ототожнюють поняття "аграрного бізнесу" безпосередньо з самим поняттям процесу "сільське господарство", а оцінка вартості аграрного бізнесу ними розглядається як оцінка вартості аграрної компанії.

Поняття “бізнес” походить від давньоанглійського “bisid”, що означає “активний”, “діловий”, “зайнятий роботою”. Таким чином, вже в давньому розумінні слова було закладено декілька змістових значень. Сама категорія “бізнес” має велику кількість трактувань. Наприклад, Економічна енциклопедія визначає бізнес як підприємницьку, комерційну чи будь-яку іншу діяльність, що не суперечить закону і спрямована на отримання прибутку [1]. В Новому Вебстерському словнику бізнес розглядається як постійна справа, професійна діяльність; особиста підприємницька діяльність; відповідальність. В Сучасному економічному словнику подано наступне визначення: “бізнес (від англ. business – справа, антрепренерство, підприємництво) – це ініціативна економічна діяльність, що здійснюється за рахунок власних чи залучених коштів на власний ризик і під власну відповідальність, що за мету має одержання прибутку та розвиток власної справи” [2]. Наведені вище визначення не суперечать одне одному, але можна помітити, що один і той самий об’єкт розглядається в них дещо з різних сторін: або увага акцентується на законності провадження бізнесу, або бізнес розглядається як з економічної, так і з лінгвістичної сторони.

В економічній літературі дуже часто відбувається ототожнення категорій «бізнес» і «підприємництво». Таким чином, можна стверджувати, що поняття бізнесу ідентично категорії підприємництво.

При розгляді українських аграрних компаній в якості об'єкту оцінки вартості виникає проблема виявлення особливостей аграрного бізнесу, пов'язаних з урахуванням як специфіки, як такого, так і умов регулювання аграрної діяльності в цілому.

Одним з таких найбільш потужних і багатогалузевих комплексів є аграрнопромисловий. Це складний комплекс виробництва, що об’єднує різні галузі народного господарства. Агропромисловий комплекс (АПК) значною мірою визначає соціально-економічний розвиток країни, рівень життя населення, його забезпечення продуктами харчування, а промисловість — сільськогосподарською сировиною. Вирішення продовольчої проблеми здійснюється переважно в АПК. Саме через це він є важливою ланкою економіки і мусить мати пріоритетний розвиток.

В АПК зайнято близько 1/3 всієї чисельності працівників народного господарства. На частку його галузей припадає понад 30% основних виробничих фондів. Галузі АПК формують близько 1/3 національного доходу і майже 2/5 валового суспільного продукту.

АПК — це складний комплекс, де економічно, технологічно та організаційно взаємопов’язані між собою багато галузей і виробництв. АПК має надто складну функціональну і галузеву структуру.

Крім цих основних сфер, до АПК входять виробнича і соціальна інфраструктури у тій частині, що працює на потреби цього комплексу. Йдеться про транспорт, складське господарство, матеріально-технічне постачання, інженерні споруди, в тому числі іригаційні системи, заготівлю, зберігання сільськогосподарської продукції, інформаційне забезпечення, спеціалізовану торгівлю, комунально-житлове господарство, культурне та медичне обслуговування тощо. Додатковою ланкою АПК є наукові заклади та підготовка кваліфікованих кадрів для забезпечення його ефективного функціонування [3, 4].

Враховуючи визначення «бізнесу» та «АПК» можна дати визначення категорії «аграрний бізнес», під яким ми розуміємо підприємницьку діяльність, спрямовану на здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в сфері АПК з метою досягнення соціальних результатів та одержання прибутку.

 

Лiтература

1. Новый словарь Вебстера и энциклопедия английского язика: энциклопедический словарь / New Webster`s dictionary and thesaurus of the english language – USA : Lexicon publication, Inc., 1993. – 1216 c.

2. Современный экономический словарь: науч. изд. / ред.Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева – 4-е изд.,перераб. и доп. – М. : Инфра-М, 2004. – 480 c.

3. Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / С. І. Дорогунцов, Ю. І. Пітюренко, Я. Б. Олійник та ін. — К.: КНЕУ, 2000. — 364 с.

4. Усенко А.В. Економiчнi аспекти підвищення енергетичної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції: Дисертація на здоб.наук.ступ.канд.екон.наук. – Луганськ: ЛНАУ, 2004. – 135с.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (03.12.2014)
Переглядів: 321
Всього коментарів: 0