Головна » Статті » Конференція_2014_12_4-5 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ПЕРСПЕКТИВНІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ ЛАБОРАТОРІЇ ЛІСОВОГО ГРУНТОЗНАВСТВА УКРНДІЛГА

Лісняк Анатолій

к.с.-г.н., Ph.D., с.н.с.

Ноженко Наталія

м.н.с.

Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролiсомелiорацiї ім. Г. М. Висоцького

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

м. Харків

Торма Станіслав

Ph.D., дослідник

Науково-дослідний інститут грунтознавства

та охорони грунтів, регіональна станція

м. Прешов, Словацька Республіка

 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ ЛАБОРАТОРІЇ ЛІСОВОГО ГРУНТОЗНАВСТВА УкрНДІЛГА

 

Лабораторія лісового ґрунтознавства УкрНДІЛГА ім. Г. М. Висоцького – провідна науково-аналітична лабораторія з оцінки стану компонентів природного та техногенного середовища, яка була заснована Георгієм Миколайовичем Висоцьким у 1931 році для проведення науково-дослідної роботи і до цього часу успішно виконує покладені на неї завдання [1, 2]. На сьогодні висококваліфіковані спеціалісти лабораторії виконують хімічні, фізико-хімічні аналізи ґрунтів, ґрунтових вод, рослин для фундаментальних та прикладних досліджень, які проводяться в лабораторії та інших наукових підрозділах Інституту. Всі аналізи та вимірювання виконуються згідно з ДСТУ і атестованих методик. Крім запланованих хімічних і фізико-хімічних аналізів, лабораторія виконує роботи на замовлення лісгоспів, надає консультації з методів аналізів ґрунтів, вод і рослин. Лабораторія проводить детальне картографування лісових ґрунтів і розробляє рекомендації щодо їхнього раціонального використання та охорони; займається агрохімічним і агрофізичним обстеженням ґрунтів для оптимізації застосування добрив і підвищення продуктивності землеробства; оцінює забрудненням територій важкими металами й іншими ксенобіотиками тощо. Велику увагу приділяє розробці наукових і практичних засад моніторингу земельних ресурсів для своєчасного встановлення змін стану лісових ґрунтів та земельного фонду, їхньої оцінки та прогнозу, опрацюванню рекомендацій з попередження і усунення наслідків негативних процесів з метою інформаційного забезпечення земельного кадастру. Проводить ґрунтово-екологічну оцінку земельних ресурсів для раціоналізації та оптимізації землекористування; встановлює ареали та інтенсивність деградаційних процесів, зумовлених антропогенною діяльністю, розробляє рекомендації з консервації-трансформації чи консервації-реабілітації деградованих земель. Збирає та аналізує фактичний матеріал, який дозволяє зробити  узагальнення по широкому колу питань, пов’язаних з вивченням лісопридатності ґрунтів різного ступеня еродованості за природними зонами; зазначає засоби підвищення родючості цих ґрунтів та аналізує досвід їх заліснення. Зосереджує увагу на земельному кадастрі, бонітетній та вартісній оцінках земель, формує банк даних територій з кризовим станом земельних ресурсів та передає їх виконавчій владі для прийняття управлінських рішень. Лабораторія бере активну участь у навчальному процесі в ХНУ ім. В.Н Каразіна, допомагає розробці та освоєнню нових методів і методик досліджень під час виконання магістерських робіт студентами, є базою проведення навчальних і виробничих практик.

Відповідно до основних затверджених напрямків досліджень лабораторії планується подальше поглиблене вивчення генезису лісових ґрунтів, встановлення ролі лісових підстилок для продуктивності деревних насаджень, дослідження біохімічного складу органічною складовою ґрунту. Значну увагу буде приділено процесам мікробіологічної трансформації азотовмісних сполук, процесам перетворення одних форм в інші. Планується перейти до подання азотного фонду від фракцій, що виділяються шляхом застосування різних розчинників, до дослідження хімічного складу легко-, важко- і негідролізованих форм. Значна увага буде приділена дослідженню первинних процесів ґрунтоутворення на корінних породах, особливо – мікроморфологічним дослідженням. Будуть досліджуватися особливості розподілу макро- і мікроелементів в профілі ґрунтів, продовжаться дослідження лісорослинних властивостей ґрунтів із визначенням ґрунтових показників, що характеризують основні типи лісу, продовжаться еколого-геохімічні дослідження в різних ландшафтах Полісся, Лісостепу і Степу. Значну увагу планується приділяти впливу антропогенного впливу на лісові ґрунти (рекреація, рубка лісу, забруднення території, включаючи потоки хімічних елементів у системі атмосфера-рослина-грунт).

Лабораторія сприяє публікації наукових та інформаційних матеріалів з проблем лісового ґрунтознавства, актуальних питань екології землеволодіння і землекористування. Співробітники лабораторії беруть участь у роботі наукових конференцій, співпрацюють з науковими установами, громадськими організаціями України та зарубіжних країн. Зокрема налагоджено співробітництво з регіональним відділенням словацького Науково-дослідного інституту ґрунтознавства та охорони ґрунтів (м. Прешов) з вивчення питань повільнодіючих органо-мінеральних добрив, відпрацювання способів їх виробництва за власними методиками та застосування на лісових плантаціях. Однак, лабораторія стикнулась з тим, що без компонентів стандартизації і метрології, а також без акредитації не можуть встановитися надійні, визнані на міжнародному рівні компоненти випробування в рамках політики забезпечення якості. Лабораторія на сьогодні повинна відповідати всім існуючим стандартним вимогам, бути здатною показати, що її вимірювання надійні, тобто вони прирівнюються до національних еталонів, а через них – до міжнародних еталонів. Дані аспекти відіграють важливу роль в існуванні та розвитку лабораторії. Оскільки, чітко налагоджена інфраструктура системи якості дозволяє не лише встановити тісні міжнародні зв’язки, а й мати можливість брати активну участь у реалізації міжнародних проектів.

Вирішення викладених наукових завдань та практична реалізація результатів досліджень сприятимуть не тільки посиленню багатогранних екологічних функцій ґрунтів та лісів, а й нарощуванню наукових здобутків лабораторії.

 

Література

1. Присяжнюк М. В. Розвиток дослідної справи з питань лісівництва і агролісомеліорації в Україні на початку ХХ ст. // Лісівництво і агролісомеліорація: зб. наук. пр. – Харків: УкрНДІЛГА, 2010. - № 117. – С. 3 - 15. - ISSN 0459-1216.

2. Букша І. Ф. Стале управління лісами і моніторинг: огляд сучасних тенденцій  // Науковий вісник НАУ. – К., 2000. – Вип. 25. – Лісівництво. – С. 123-129.

Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (03.12.2014)
Переглядів: 399
Всього коментарів: 0