Головна » Статті » Конференція_2014_12_4-5 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ОЦІНКА РІВНІВ ТОКСИЧНОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧКИ УСТЯ В МЕЖАХ УРБАНІЗОВАНИХ ДІЛЯНОК ВОДОЗБІРНОГО БАСЕЙНУ

Глаз Світлана

аспірант

Бєдункова Ольга

к. с.-г.н., доцент кафедри екології

Національний університет водного господарства

та природокористування

м. Рівне

 

Оцінка рівнів токсичності поверхневих вод річки Устя в межах урбанізованих ділянок водозбірного басейну

 

Токсиканти в даний час виявляються у водному середовищі практично повсюдно, у зв'язку з чим еколого-токсикологічний аспект оцінки якості води представляється особливо істотним [1].

Аналіз літературних джерел за оцінками токсичності поверхневих вод, свідчить, що найбільш поширений в даний час підхід базується на зіставленні результатів хімічного складу з відповідними нормативними показниками.

Не можна обійти і підходи теоретичної токсикометріі. Нагадаємо, що вона є розділом токсикології, який розробляє і вдосконалює методи кількісної оцінки токсичності хімічних речовин. Саме завдяки методам токсикометріі було встановлено, що речовини, які містяться у воді в концентраціях 1,5-2 ГДК, можна вважати факторами малої інтенсивності, що в результаті тривалого надходження перебування в поверхневих водах чинять на біоту неспецифічний (хронічний) вплив [2].

Л.П. Брагінський [3] справедливо вважає, що загальний рівень забрудненості водойм визначається трьома взаємно обумовленими процесами: 1) масштабами і складом  забруднень, які поступають до них; 2) взаємодією води і донних відкладів; 3) міграцією та трансформацією токсикантів у спільнотах водойм, включаючи процеси самоочищення і накопичення в гідробіонтах. У відповідності з традиційними принципами гідробіологічної класифікації він пропонує методику, де окреслює такі рівні токсичного забруднення водних екосистем: оліготоксичний, α- і β-мезотоксичний, політоксичний і гіпертоксичний.

Принцип оцінки вмісту токсикантів у воді, до яких методика відносить окремо фториди і всі важкі метали, крім міді, полягає в сумації концентрацій, нормованих по ГДК для водойм рибогосподарського призначення.

Метою наших досліджень було проведення еколого-токсикологічної оцінки поверхневих вод річки Устя на ділянках водозбірного басейну, які зазнають високого антропогенного навантаження, оскільки на сьогодні екосистема р. Устя чітко проявляє всі ознаки вкрай незадовільної ситуації.

 Для цього були проаналізовані показники якості води річки за блоком токсичних речовин специфічної дії впродовж останніх років. Результати проведеної оцінки згідно методики Л.П. Брагінського, наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Рівні токсичності поверхневих вод р. Устя в межах урбанізованих ділянок водозбірного басейну

Пункти спостережень

Мідь

Важкі метали

Фториди

2009 р.

р. Устя  створ № 5 в межах м. Рівне

політоксичність

гіпертоксичність

політоксичність

р. Устя, в межах смт Оржів

гіпертоксичність

гіпертоксичність

політоксичність

р. Устя,нижче м. Здолбунів

гіпертоксичність

гіпертоксичність

мезотоксичність (α)

Сер. по річці

гіпертоксичність

гіпертоксичність

мезотоксичність ( ß )

2010 р.

р. Устя  створ № 5 в межах м. Рівне

гіпертоксичність

гіпертоксичність

мезотоксичність ( ß )

р. Устя, в межах смт Оржів

гіпертоксичність

гіпертоксичність

політоксичність

р. Устя,нижче м. Здолбунів

гіпертоксичність

гіпертоксичність

мезотоксичність ( ß )

Сер. по річці

гіпертоксичність

гіпертоксичність

мезотоксичність ( ß )

2011 р.

р. Устя  створ № 5 в межах м. Рівне

гіпертоксичність

гіпертоксичність

-

р. Устя, в межах смт Оржів

гіпертоксичність

гіпертоксичність

-

р. Устя,нижче м. Здолбунів

гіпертоксичність

гіпертоксичність

-

Сер. по річці

 

гіпертоксичність

-

2012 р.

р. Устя  створ № 5 в межах м. Рівне

-

політоксичність

-

р. Устя, в межах смт Оржів

-

-

-

р. Устя,нижче м. Здолбунів

-

-

-

Сер. по річці

-

політоксичність

-

 

 

Відсутність визначених рівнів токсичності за міддю та фторидами у 2012 року пояснюється скороченням програми державного моніторингу, що позначилось на кількості показників, за якими проводились визначення гідрохімічних характеристик річки.

Порівняльний аналіз між окремими створами дозволяє помітити, що за дослідний період найвищі рівні токсичності поверхневих вод були характерні для створу в межах смт Оржів, що знаходиться поблизу гирла річки.

Взагалі, дані таблиці свідчать, що токсичність поверхневих вод р. Устя в дослідних створах коливається від мезотоксичної (β) до гіпертоксичної. При цьому, рівень гіпертоксичності фіксується за вмістом у поверхневих водах міді та важких металів. Вміст фторидів коливається між окремими створами за відповідні роки спостережень в межах мезотоксичності (β) та політоксичності.

Отже, проведена оцінка виявляє факт значної токсичності поверхневих вод річки в межах урбанізованих ділянок, відповідно гранично допустимих концентрацій елементів за рибогосподарськими вимогами. Таким чином, очевидним є вплив антропогенезу на сучасні гідрохімічні параметри річки, що несе загрозу для функціонування окремих ланок гідроекосистеми. Це, в свою чергу, потребує подальшого вивчення питання і впровадження дієвих заходів із збереження та відновлення стану поверхневих вод р. Устя.

 

Література

  1. Метелев В.В. Водная токсикология / В.В. Метелев, А.И. Канаев, Н.Г. Дзасохова М.: Колос, 1971, - 247 с.
  2. Мисейко Г.Н., Безматерных Д.Н., Тушкова Г.И.  Биологический анализ качества пресных вод / Под ред. Г.Н. Мисейко. Барнаул: Изд-во АГУ, - 2001. 201 с.
  3. Брагинский Л.П. Некоторые принципы классификации пресноводных экосистем по уровням токсической загрязненности / Л.П. Брагинский // Гидробиол. журн. 1985. Т. 21. № 6. С. 65-74.
Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (03.12.2014)
Переглядів: 414
Всього коментарів: 0