Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Борисенко Валерія

студентка ІI курсу магістратури

спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 м. Київ

 

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

Однією з найбільш дискусійних тем останніх років є глобалізація економічної діяльності, що приховує в собі як нові можливості, так і нові загрози, зачіпаючи всіх суб’єктів світового господарства, незалежно від їх ставлення до цього явища, його прийняття чи заперечення. У цьому контексті глобалізаційні процеси актуалізують необхідність розробки та впровадження нових підходів до здійснення ринкової діяльності, застосування удосконалених форм конкурентної боротьби та пошуку нових джерел здобуття конкурентних переваг.

Все частіше дослідники визначають конкурентоспроможність підприємства як явище, що набуло світового характеру. В багатьох дослідженнях концепція конкурентоспроможності на мікрорівні розглядається як потенціал підприємства конкурувати в локальному, регіональному, національному та інтернаціональному просторах [3, c. 93]. Перш за все, це пояснюється тим, що успіх фірми знаходиться в тісному взаємозв’язку з рівнем її присутності на ринку. Інтеграція в глобальний ринковий простір означає вихід компанії за рамки національних кордонів, де її конкурентні переваги є достатніми для випередження опонентів, проте можуть виявитися недостатніми для конкурування на світовому ринку. Тож, діяльність підприємства переходить в більш мінливу площину, де інновації є першочерговим фактором успіху [1].

У даному аспекті поняття конкурентоспроможність та інновація знаходяться в причинно-наслідковому зв’язку. В даному контексті інновація виступає причиною, а конкурентоспроможність – наслідком. Тобто продукування інновацій, застосування інноваційних методів ведення бізнесу є умовою успішної присутності підприємства на ринку, особливо міжнародному.

Проте вплив інновацій можливо дослідити з точки зору іншого підходу, в межах якого останні розглядаються як джерело отримання конкурентних переваг підприємствами окремих галузей. Здатність компанії здійснювати інноваційну діяльність значною мірою залежить від наявності достатнього рівня суперництва всередині країни, але також від впливу зовнішніх ефектів інноваційних кластерів, до яких компанія належить. Іншими словами, інновації потребують відповідного поєднання міжфірмового суперництва та співпраці [2].

Новий конкурентний виклик від зовнішнього джерела інновацій потребує зміщення балансу від конкуренції до об’єднання зусиль з метою ефективного реагування та використання можливостей протидії. Такі можливості створюються за рахунок інновацій, і тому вони різноманітні і диференційовані. А так як творчі процеси отримання переваг дають багато потенційних напрямків здобуття успіху, об’єднання різних суб'єктів у альянси може підвищити загальну конкурентоспроможність.

Даний аспект глобалізації знаходить відображення у концентрації зусиль компаній на локальній діяльності (на відміну від діяльності на міжнародних ринках), щоб досягти максимального рівня кооперації, спільної досконалості та навіть інноваційного прориву. Це в свою чергу може спричинити ефект зміцнення національної інноваційної системи.

У даному контексті інновації, що мають зовнішнє походження, стимулюють спільну інноваційну діяльність у межах кластерів, успішність якої сприяє підвищенню конкурентоспроможності його учасників. Проте і без спільної діяльності та обміну досвідом, знаннями, можливо досягти позитивного ефекту від генерування інновацій. У глобальному середовищі значний розвиток, досягнутий провідними підприємствами галузі сприяє ще більшому розвитку цієї ж галузі. Конкуренція стимулює інноваційну діяльність, яка дає змогу зменшити витрати та покращити якість продукції, а це в свою чергу впливає на зростання попиту в галузі. Успішне та послідовне здійснення інноваційної діяльності надає вигоду підприємствам і тим самим підвищує їх конкурентоспроможність [2].

Крім того, вплив інновацій на конкурентоспроможність підприємств може бути не лише прямим, але й побічним, за допомогою явища їх дифузії. В глобальному середовищі такий трансфер інновацій в інші галузі та сфери дає змогу учасникам бізнес-середовища адаптувати їх до власних потреб та використовувати як джерела конкурентних переваг. І в багатьох випадках інноваційні послідовники мають змогу отримати більшу віддачу, ніж оригінальні інноваційні продуценти.

Таким чином, дослідження лише кількох аспектів впливу інновацій на конкурентоспроможність підприємств дає змогу зробити висновок про їх вагоме значення для розвитку як окремих суб’єктів ринку, так і національних інноваційних систем загалом.

 

Література

  1. Анісімова О.М. Інноваційна складова підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств України // Стратегія підприємства в контексті підвищення його конкурентоспроможності, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://donduet.edu.ua/ attachments/article/2013/1razdel.pdf
  2. Cantwell, J. Innovation and competitiveness. // The Oxford handbook of innovation, 2005, р. 543-567 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://globalbusiness.rutgers.edu/Working_papers/jc_ohib.pdf
  3. Navickas, V., & Malakauskaite, A.  Efficiency of Event Usage for the Increase in Competitiveness of Companies. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics (2), 2007, p. 91-97.
Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 1162
Всього коментарів: 0