Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

ВПЛИВ ДЕМОГРАФІЧНИХ ЧИННИКІВ НА РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

Замора Оксана

 к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства

ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

м. Бережани

 

ВПЛИВ ДЕМОГРАФІЧНИХ ЧИННИКІВ НА РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

 

Одним з основних чинників який впливає на трудовий потенціал є – демографічний, які безпосередньо впливають на формування кількісних ознак трудового потенціалу та опосередковано закладають підґрунтя для розвитку його якісних характеристик. Демографічна ситуація, яка склалася в Україні в цілому, в усіх її регіонах визначається як критична, така, що здатна загрожувати національній безпеці, соціально-економічній та суспільній стабільності країни. Необхідно відзначити, що демографічна поведінка й установка населення безпосередньо залежить від соціально-економічного становища в країні й має виражений інерційний характер, що суттєво обмежує можливості для швидкої зміни демографічної ситуації. Для демографічної ситуації України характерним є падіння народжуваності, зростання смертності та збільшення міграційного сальдо. Упродовж 2012 р. чисельність наявного населення України продовжувала зменшуватись. Обсяг скорочення склав 57 тис. осіб, а кількість жителів країни на 1 лютого 2013 р. дорівнювала 45539 тис. осіб. У 2012 році природне скорочення населення становило 142,4 тис. осіб, що на 19,5 тис. менше ніж за аналогічний період 2011 року. Загальне скорочення населення України у 2012р. відбувалося виключно за рахунок природного скорочення -19448 осіб, при відносно незначному міграційному прирості у розмірі 5523 осіб [4].

Упродовж останніх років інтенсивність народжуваності в країні зросла із 7,7 у 2001 р. до 11,2 особи на 1000 жителів у 2013 р. Реальним резервом зменшення природного скорочення населення є зниження рівня смертності. Інтенсивність смертності суттєво залежить від рівня старіння населення. Рівень смертності в останні роки по Україні у 20013 р. становив 16,2 померлих на 1000 жителів [4].

Міграційний приріст порівняно із розміром природного скорочення населення має значно менший вплив на формування чисельності, але позитивним є уже той факт, що країна продовжує утримувати додатне міграційне сальдо. У 2012 р. з інших країн прибуло 76361 осб., вибуло 14517 [4].

Отже, проведене дослідження характеризує теперішню демографічну ситуацію як довготривалу кризу. Підбиваючи підсумок, зазначимо, що протягом 1991-2013 рр. в Україні спостерігаються такі тенденції:

- поступове зменшення чисельності населення, яке відбувається за рахунок від’ємного природного приросту, але дещо компенсується за допомогою додатного сальдо міграції Природний приріст практично не поліпшився, що і на теперішній час забезпечує зменшення чисельності населення країни;

- зменшення загальної кількості народжених та підвищення загальної кількості померлих порівняно;

- перевищення загальної кількості померлих загальної кількості народжених;

- збільшення сальдо міграції України.

Таким чином, при повільному зростанні населення і тим більше при його скороченні збереження наявних трудових ресурсів стає одним із головних загальнодержавних завдань. Незважаючи на те що скорочення загальної чисельності населення у наступному році порівняно з попереднім роком не дуже велике, у довгостроковій перспективі можна очікувати серйозного впливу цього фактора на структуру й обсяг національного та регіонального ринку праці. А це, в свою чергу, означає, що трудовий потенціал населення України продовжує зменшуватись, через зменшення наявного населення та його старіння.

Низький рівень народжуваності та збільшення частки осіб похилого віку сприяє деформації вікової структури населення та дефіциту трудових ресурсів. В умовах зростання рівня демографічного навантаження на працюючих, працездатне населення неспроможне утримувати зростаючу частку осіб пенсійного віку. Віковий склад населення істотно впливає на демографічні процеси: інтенсивність смертності значно вище серед осіб похилого віку, ніж серед молоді. Старіння населення зовсім не пов’язано зі збільшенням тривалості життя. Цей процес обумовлений падінням народжуваності. За розрахунками питома вага осіб у віці 65 і старше в загальній чисельності постійного населення України збільшилася із 13,9% у 2000 р. до 15,24% у 2012 р [4]. Згідно зі шкалою демографічного старіння ООН населення з питомою вагою осіб у віці 65 років і старше, меншою 4%, вважається молодим, якщо питома вага менше 7%, то населення перебуває на порозі старості, а якщо дорівнює 7% і більше, то населення вважається старим[3]. Використовуючи дану шкалу, констатуємо належність України до країн зі старим населенням.

Тож серед демографічних явищ та процесів, які не лише відображають сучасні проблеми з відтворенням населення в Україні, але й мають довготривалі соціально-економічні наслідки, слід насамперед враховувати масштабну депопуляцію та прогресуюче старіння населення. До того ж певне поліпшення ситуації щодо життєзабезпечення та підвищення народжуваності здатне сприяти зменшенню природного убутку населення країни, однак звужений режим відтворення та загальне скорочення чисельності населення для України нині лишаються безальтернативними. Із соціально-економічних позицій найсуттєвішим наслідком убутку населення є те, що депопуляційні тенденції та їх незворотність зумовлюватимуть подальше скорочення бази відтворення трудового потенціалу населення в країні. Абсолютна й відносна чисельність перспективних із погляду формування і відтворення трудового потенціалу населення вікових контингентів в Україні скорочуватимуться, що загрожує появою дефіциту кваліфікованої робочої сили (насамперед - через міграцію).

 

Література

  1. Грішнова О.А. Людський розвиток в системі пріоритетів регіональної соціально-економічної політики / О.А. Грішнова // Вісник Прикарпатського університету. Серія Економіка. Вип. 4. – Івано-Франківськ: Плай, 2007. – С. 23-29.
  2. Дієсперов В. С. Реформа як засіб активізації трудового потенціалу / В. С. Дієсперов // Економіка АПК. – 2006. – № 6. – С. 130–135.
  3. Олійник Т. І. Формування й ефективне використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств : могр. / Олійник Т. І. – Х. : Магда Ltd, 2008. – 372 c.
  4. http://library.oseu.edu.ua/files/StatSchorichnyk%20Ukrainy%202012.pdf
Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 618
Всього коментарів: 0