Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Янчук Олександр

аспірант

Вінницький національний аграрний університет

м. Вінниця

 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 

В економічній літературі для характеристики інвестиційного потенціалу підприємства використовуються різні підходи. Так, існує думка, що це за змістом сукупність різного роду ресурсів. Одні науковці [1] відносять до його складу природні ресурси, інновації, робочу силу та географічне розміщення суб’єкта господарювання; інші [2,3] включають в зміст цієї категорії лише капітальні інвестиції і фінансові ресурси. На наш погляд, і в першому і в другому випадку поза увагою залишаються механізми залучення інвестиційних ресурсів та взаємодія із іншими потенціалами які притаманні виробничому підприємству.

Ряд авторів розглядають інвестиційний потенціал як сукупність можливостей підприємства тобто реалізацію виробничо-господарських функцій в здійсненні розширеного економічного відтворення. Зокрема, Литюга Ю.Л. пропонує включати в структуру інвестиційного потенціалу сукупність науково-інформаційних, фінансово-економічних, виробничих, соціальних та організаційних можливостей підприємства, необхідних для підтримки інвестиційного розвитку [4, с.47]. Інші науковці [5] добавляють до цього підсистему стратегічних і тактичних інвестиційних цілей підприємства, фінансово-ресурсну підсистему. Існує також думка [6], що в склад інвестиційного потенціалу слід включати також інвестиційні плани і проекти, хоча є зрозумілим, що це вже реалізація потенційних можливостей підприємства.

Заслуговує на увагу позиція В.В. Биковського [7], який виділяє складові інвестиційного потенціалу за стадіями здійснення виробничого циклу: передінвестиційна стадія – інноваційний, інформаційний потенціал; інвестиційна стадія – підприємницький потенціал, інфраструктурний потенціал; постінвестиційна стадія – комерційний потенціал, інфраструктурний потенціал, інформаційний потенціал. В даному випадку автор акцентує увагу на деяких відмінностях змісту цієї категорії, які є несуттєвими при її загальній характеристиці.

Погоджуючись в принципі з вищевикладеними думками вітчизняних вчених стосовно змістовності інвестиційного потенціалу підприємства ми наголошуємо, що даний потенціал є частковим проявом економічного потенціалу, іншими словами, інвестиційний потенціал як і потенціали: природній, виробничий, кадровий, організаційний, фінансовий, ринковий не існують відокремлено, а входять як елементи в його структуру. Якщо економічний потенціал підприємства – це економічні можливості, що можуть бути використані для забезпечення усіх матеріальних та інших потреб, то інвестиційний потенціал – це можливість використання економічного потенціалу підприємства для реалізації намірів та очікувань інвестора.

Змістовність економічного потенціалу проявляється в його функціональній призначеності:

 1. Інвестиційний потенціал перебуває в динамічній єдності з економічним потенціалом, являючись одночасно його складовою та здатністю до розширеного економічного відтворення.
 2. Інвестиційний потенціал є складною економічною системою, під якою ми розуміємо сукупність специфічних економічних елементів, що забезпечують економічний процес із заданими характеристиками розвитку.
 3. Інвестиційний потенціал може бути представлений як рівень потенційного зростання ринкової вартості підприємства в результаті реалізації його інвестиційних можливостей.

 

 •  
 1. Хомкалов Г.В. Управление инвестиционным потенциалом социально-економических систем: Автореф.дис.докт.экон.наук// Иркутская гос. эконом. академия.-СПБ, 2001.-43с.
 2. Лапин Е.В. Экономический потенціал предприятия: Монография [Е.В. Лапин].- Суми: ИТД «Университет книга, 2002.-310с.
 3. Іванов С.В. Методологічні підходи до визначення сутності інвестиційного потенціалу [С.В. Іванов]// Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. прац.-2004.-Т.1-№195.- С.98-104.
 4. Литюга Ю.В. Формування інвестиційного потенціалу підприємства інноваційної орієнтації [Ю.В. Литюга]// Регіональні проблеми та перспективи ринків збуту промислової продукції: тези доповідей конференції 6-7 грудня 2006 року.- В 2т.- Т.1.- К.: УкрНТЕУ, 2006.-С.45-48.
 5. Бойчук Р.М. Управління формуванням та використанням інвестиційного потенціалу промислових підприємств: Автореф. дис.. канд.. екон.наук// Інститут регіональних досліджень НАН України.- Львів, 2003.-20с.
 6. Управління потенціалом підприємства: Навч. посібник [І.З. Должанський, Т.О. Загорна, О.О. Уданих, І.М. герасименко, В.М. Ращупкіна].- К.: Центр навчальної літератури, 2006.-362с.
 7. Быковский В.В. Концептуальные подходы и анализу структуры инвестиционного потенциала региона [В.В. Быковский] // «весник ВГУ: Серия «Економика и управление», 2005.№1.-С.43-47.
Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (17.10.2014)
Переглядів: 771
Всього коментарів: 0