Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

Ревега Ірина

магістр

Тернопільський національний економічний університет

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

 

Конкурентні умови сучасної ринкової економіки вимагають постійної адаптації підприємства до адекватної стратегії бізнес-середовища, в частині підвищення конкурентоздатності продукції, оптимізації процесу управління виробництвом.

Ринкові відносини визначають особливі правила для суб’єктів господарювання, недотримання яких призводить до втрати підприємством своїх позицій на ринку або взагалі до припинення діяльності. За сучасних умов господарювання необхідною умовою реалізації конкурентних переваг підприємства є організація дієвої системи управління, яка б забезпечила безперебійну та ефективну господарську діяльність.

Розвиток бухгалтерського обліку як складової суспільних наук повинен постійно змінюватися адекватно до суспільно-економічних змін в країні. Завдання і цільова спрямованість бухгалтерського обліку залежать від соціально-економічного устрою, в умовах якого функціонує суб’єкт господарювання. Відповідно, з трансформацією економіки змінюються положення методології обліку в частині об’єктів, суб’єктів, виконуваних завдань, технічних прийомів, відповідних методик. Передусім актуальність у ринкових умовах набуває зміст і завдання бухгалтерського обліку в частині обліку витрат і калькулювання. Актуальність зумовлена впливом змін у характері та цілях господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності будь-якої форми власності та організаційно-правової форми, конкуренції, наявності ризиків, використання комп’ютерних технологій.

Природно, що реформування системи бухгалтерського обліку значно вплинуло на облік витрат як однієї з основних підсистем бухгалтерського обліку підприємств. Особлива роль цієї підсистеми обумовлена концентрацією в ній інформаційних потоків про стан фактичних витрат, а, отже, забезпеченням цим умов для визначення фінансових результатів діяльності підприємств.

Вдосконалення обліку витрат стосувалось насамперед зміни складу витрат, що відносяться на собівартість продукції; номенклатури та змісту елементів і статей витрат; змісту статей непрямих витрат та способів їх розподілу між окремими видами продукції.

Що стосується побудови нової, якісної системи обліку непрямих витрат, в тому числі і адміністративних, яка б змогла надати інформацію, потрібну для прийняття ефективних управлінських рішень в ринкових умовах, забезпечити оперативність і аналітичність обліку, то вона може здійснитись лише на основі визначення економічної природи цих витрат та розробки їх раціональної класифікації.

Отже, глобалізація економіки, інтеграційні процеси мають вирішальний вплив на сучасний розвиток бухгалтерського обліку як в світі, так і в кожній конкретній країні. Розвинуті країни мають кращі можливості не тільки відстоювати власну методологію обліку, але і нав’язувати її іншим, розуміючи місце обліку і звітності в системі національної безпеки та в системі економічної експансії. В таких умовах національні інтереси при розробці організаційних засад бухгалтерського обліку в Україні досить часто нехтуються. Дослідження підтверджують той факт, що організація бухгалтерського обліку в національній економіці та його нормативно-правове забезпечення  потребують удосконалення. Тому є зрозумілим намагання науковців та державних органів покращити ситуацію в цій сфері. Адже  більшість діючих в Україні П(С)БО не розкривають ні методик ведення обліку, ні бухгалтерських процедур, не кажучи вже про врахування галузевих особливостей в цих питаннях.

 

Література

1. Бруханський Р.Ф. Концепція стратегічного менеджменту та бухгалтерський облік: можливі варіанти взаємозв’язку / Р.Ф. Бруханський // Інноваційна економіка. – 2014. – №3. – С. 239-243.

2. Васільєва Л.М. Бухгалтерський облік як наука і практична діяльність / Л.М. Васільєва // Сталий розвиток економіки. – 2014. – №4. – С. 252-254.

3. Скрипник М.І. Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю витрат та калькулювання собівартості продукції : [моногр.] / М.І. Скрипник. – Житомир : ФОП Кузьмін Дн.Л., 2011. – 732 с.

Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (17.10.2014)
Переглядів: 618
Всього коментарів: 0