Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ «ТАРГЕТ-КОСТИНГ» НА ВІТЧИЗНЯНИХ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Мошковська  Олена

к.е.н., доцент, доцент

Київський національний торговельно-економічний університет

м. Київ

 

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ «ТАРГЕТ-КОСТИНГ» НА ВІТЧИЗНЯНИХ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 

Ритмічна  і прибуткова діяльність будь-кого суб’єкту господарювання залежить від багатьох факторів, в тому числі і від адекватно обраного методу калькулювання собівартості продукції власного виробництва.  Протягом планового етапу розвитку економіки на вітчизняних підприємствах, залежно від об’єкта калькулювання, використовувались позамовний, попередільний,  попроцесний, поопераційний методи, а від способу розрахунку виокремлювались нормативний, розрахунково-аналітичний, прямого розрахунку, параметричний, виключення витрат, коефіцієнтний, комбінований методи. Традиційно на молокопереробних підприємствах   калькуляційними одиницями є одна  тонна готової продукції та тисяча умовних банок (туб) консервів за найменуваннями, а для обліку витрат і калькування собівартості  продукції  власного виробництва використовується  попередільний  метод обліку витрат з елементами нормативного методу [1]. Проте, вищезазначений метод не відповідає  ринковим умовам господарювання.   

 Постійно зростаючий рівень конкуренції, зміна політичних орієнтирів зумовлюють необхідність вдосконалення методів калькулювання на вітчизняних промислових  підприємствах, в т. ч. і на молокопереробних.  В зарубіжній практиці розрахунку собівартості використовуються інші методи калькулювання, які, в свою чергу, надають змогу здійснювати управління затратами,  одним з різновидів яких  є цільове калькулювання ( таргет-костинг).          

Цільове калькулювання вперше почало застосовуватись в 60-ті роки минулого століття в японських компаніях  (Toyota, Nissan, Sony, Canon, NEC, Olympus, Nippon Denso, Daihatsu), а в даний період часу широко використовується в  американських і європейських  компаніях, таких  як Daimler/ Chrysler, Procter& Gamble, ITT Automotive, General Electric, Caterpillar.

Метод калькулювання цільової собівартості «таргет-костинг», на відміну від традиційних методів ціноутворення,  передбачає розрахунок собівартості, виходячи від попередньо встановленої ціни реалізації [2].  В основу концепції системи «таргет-костинг» покладено зміну погляду на взаємозалежність ціни, прибутку і собівартості. Тобто,  вважається, що підприємство-товаровиробник зможе реалізувати продукцію за ціною, яка покриє затрати і забезпечить отримання прибутку для свого подальшого розвитку.

Використання вищезазначеного методу спрямовано як на мінімізацію затрат, так і на доведення їх до відповідного рівня, здійснення планування з метою оновлення асортименту продукції.  Система «таргет-костинг» зумовлює формування маркетингового спрямування виробництва, здійснення контролю затрат ще на стадії розробки продукції.

Як правило, цільова собівартість розраховується  для інноваційного  продукту і  являє собою різницю  між цільовою ціною і цільовим прибутком.

Процес формування цільової калькуляції здійснюється в чотири етапи:

  • визначення цільової ціни, яку будуть готові сплатити споживачі за продукт;
  • визначення цільової маржі прибутку і встановлення цільової собівартості на основі цільової ціни;
  • розрахунок фактичної собівартості продукту;
  • якщо фактична собівартість перевищує цільову, то необхідно визначити напрями зменшення фактичних витрат до рівня цільових.

Вищезазначений процес має дві особливості.  По-перше, визначення цільової калькуляції здійснюється шляхом використання командного підходу. З урахуванням особливостей бізнес-процесів конкретного підприємства   формування цільової калькуляції  передбачає мобілізацію  професійного  досвіду  конструкторів, технологів, маркетологів, бухгалтерів-аналітиків. Друга особливість полягає у зміні взаємовідносин підприємства  з постачальниками сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, які використовуються  для виготовлення нових видів готової продукції, з прагматичних на партнерські.

Як тільки цільова собівартість визначена, необхідно розрахувати цільові затрати по кожному компоненту за допомогою функціонально-вартісного аналізу продукту, який передбачає дослідження кожної складової (вузла, деталі) з метою визначення можливості скорочення затрат при одночасному збереженні функціональних і експлуатаційних характеристик виробу.

Таргет-костинг підтримує стратегію зниження собівартості затрат на стадії проектування продукції, тобто він є інструментом стратегічного, а не тактичного управлінського обліку.

  Для вітчизняних молокопереробних підприємств є перспективним і доцільним  застосування системи  «таргет-костинг»  як в процесі розробки і впровадження нових видів готової продукції, яким повинні бути притаманні високі якісні показники, особливо на етапі виходу на європейські ринки збуту, так і для соціально орієнтованих різновидів молочної продукції,  процес ціноутворення  щодо  яких  знаходиться під впливом  державного регулювання [3]. До  складу таких молокопродуктів належать молоко коров’яче  питне з вмістом  жиру до 2,5%, сир кисломолочний – до  9%, сметана – до 20%,   масло вершкове – до 72,5%. Крім того, використання вищезазначеного методу калькулювання собівартості  продукції  можливо і в процесі підготовки  до участі вітчизняних молокопереробних підприємств в тендерних торгах [4] з метою поповнення Аграрного фонду [5].   

Література

1.Чернелевський Л.М. Управлінський облік на підприємствах харчової промисловості: навч. посіб./Л.М.Чернелевський, Г.Г. Осадча. – К., 2005.-364 с.

2.Вахрушина М.А. Стратегический управленческий учет : Полный курс МБА/ М.А. Вахрушина,  М.И. Сидорова,  Л.И. Борисова. – М.: Рид Групп, 2011.-192 с.

3.Постанова  КМУ «Про внесення змін до Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари» №709 від 6 вересня 2008 р. - Режим доступу: www: rada.gov.ua       

4.Закон України « Про здійснення  державних закупівель» №1197-VII від  10 квітня 2014 р. - Режим доступу: www: rada.gov.ua

5. Постанова  КМУ «Про Аграрний фонд» №543 від 6 липня 2005 р. - Режим доступу: www: rada.gov.ua       

Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 621
Всього коментарів: 0