Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ

Андел Ірина

к. е. н., старший науковий співробітник

Інститут регіональних досліджень НАНУ

м. Львів

 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ

 

Основний капітал підприємств виробничої сфери в Україні, а саме підприємств промисловості, будівництва, діяльності транспорту і зв’язку протягом останнього періоду обновлявся недостатньо, значний негативний вплив тут мала фінансово-економічна криза, яка вплинула на сповільнення економічних процесів, у 2011-2012 рр. в Україні, її регіонах рівень зносу досяг 95% на підприємствах такого виду діяльності, як транспорт і зв’язок. Зросла частка збиткових підприємств, зростає собівартість і відпускна ціна продукції, невисокою є рентабельність основного капіталу, підприємства виробничої сфери потребують значних інвестицій. Оновлення основного капіталу є суттєвою детермінантою розвитку підприємств виробничої сфери регіону [1,2,3]. В цих умовах подальше проведення оновлення, модернізації основного капіталу під час відновлення економічного зростання, пошук точок зростання розвитку економіки при обмежених можливостях фінансування інвестицій вимагає аналізу і оцінки тенденцій оновлення основного капіталу на підприємствах виробничої сфери регіону.

Вивченню питання оновлення та ефективного використання основного капіталу підприємств присвячені роботи багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, таких як Асмолова Г., Бондар О.В., Ванькович Д.В, Геєць В.І., Демчишак Н.Б., Захарін С.В., Іщук С. О., Кленін О.В., Литвиненко Є.О., Онишко С.В., Петрович Й. М., Серебрянський Д.М., Парнюк В.О., Пророк Р.В., Ткаченко Л., Федаш Г.В. та ін. Однак, незважаючи на значну кількість наукових праць, низка завдань теоретико-методичного забезпечення процесу оновлення, модернізації основного капіталу підприємств виробничої сфери розроблена не досить повно, а тому вимагає подальшого вивчення.

Проведення ефективної модернізації основного капіталу виробничої сфери регіону вимагає організації відповідного моніторингу, який показано на рис. 1.

Критерії

Показники

Оновлення основного капіталу

Коефіцієнт оновлення основного капіталу, %

Інвестомісткість, %

Коефіцієнт ліквідації основного капіталу, %

Коефіцієнт заміни основного капіталу, грн./ грн.

Інтегральний індекс темпів зростання оновлення основного капіталу

Стан основного капіталу

Ступінь зносу основного капіталу, %

Ефективність оновлення основного капіталу

Матеріаловіддача, грн./ грн.

Фондовіддача, грн./ грн.

Продуктивність праці, грн..

Фондоозброєність, грн.

Інтегральний індекс темпів зростання ефективності використання основного капіталу

Ефективність використання інвестицій в основний капітал

Приріст матеріаловіддачі відносно приросту інвестицій, грн./ грн./ грн.

Приріст фондовіддачі відносно приросту інвестицій, грн./ грн.

Приріст продуктивності праці відносно приросту інвестицій, грн..

Приріст фондоозброєності відносно приросту інвестицій, грн.

Інтегральний індекс темпів зростання ефективності використання основного капіталу

Пріоритетність оновлення основного капіталу

Зо = КО,  де КО = IMО / ICО ,

де Зо – швидкість зростання оновлення основного капіталу, КО – коефіцієнт випередження зростання оновлення основного капіталу, IMО – індекс зростання інтегрального індекса оновлення основного капіталу у випереджуючому виді промислової діяльності, ICО – індекс зростання інтегрального індекса оновлення основного капіталу за середнім значенням серед промислових видів діяльності.

ЗЕ = КЕ, КЕ = IMЕ / ICЕ ,

де ЗЕ – швидкість зростання ефективності використання основного капіталу, КЕ – коефіцієнт випередження ефективності використання основного капіталу; IM – індекс зростання інтегрального індекса ефективності використання основного капіталу виду промислової діяльності; IC – індекс зростання інтегрального індекса ефективності використання основного капіталу за середнім значенням серед промислових видів діяльності.

Рис. 1. Організація моніторингу модернізації основного капіталу регіону

Моніторинг за такими показниками необхідно відстежувати на рівні економіки регіону, виробничої сфери загалом, підприємств промисловості, будівництва, діяльності транспорту і зв’язку. В умовах браку коштів інвестиції необхідно вкладати у підприємства видів діяльності з найбільшим мультиплікативним ефектом. У зв'язку з цим важливого значення набувають вибір пріоритетів інвестування в Україні, її регіонах, що має проявлятись у таких кроках: 1) першочергова підтримка видів діяльності, що володіють високим мультиплікативним ефектом; 2) оновлення на новій технологічній основі основного капіталу машинобудування, видів економічної діяльності від яких воно залежить; 3) задоволення попиту підприємств виробничої сфери регіону на високоякісні машини і обладнання, транспортні засоби для оновлення основного капіталу на підприємствах її видів діяльності за рахунок розвитку вітчизняного машинобудування.

Підсумовуючи можна сказати, що управління процесами оновлення основного капіталу у регіоні полягають у першочерговому оновленні на вищій технологічній основі основного капіталу підприємств машинобудування, та пошуку точок зростання, якими можуть стати види економічної діяльності з найбільшою прибутковістю, що буде сприяти ефективному оновленню, підвищенню ефективності основного капіталу підприємств у виробничій сфері регіону.

 

Література

1. Українські підприємства зможуть почати модернізацію лише в 2015 році – експерт. Електронний ресурс. Режим доступу: http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2014/05/19/326082.

2. Геєць В.М. Довготермінові умови та фактори розвитку економіки України / В.М. Геєць // Економіст. – 1999. – №3. – 16-29. Електронний ресурс. Режим доступу: http://ua-ekonomist.com.

3. Концепція та модель економічного розвитку для України. Електронний ресурс. Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/ECONOMICS/.

 

Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 568
Всього коментарів: 0