Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

МАРКЕТИНГ В ІНТЕНСИФІКАЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Бойчук Інна

к.е.н., доцент, декан факультету МЕВ

Львівська комерційна академія

м. Львів

 

МАРКЕТИНГ В ІНТЕНСИФІКАЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

 

Один із напрямів класичного маркетингу – маркетинг на промисловому ринку, який займається вивченням різноманітних сторін діяльності підприємств, організацій та установ на ринку товарів промислового призначення (ТПП). Як вид діяльності у сфері матеріального виробництва та промислових послуг, він спрямований на задоволення потреб підприємств у сировині, матеріалах, комплектуючих виробах, устаткуванні, послугах через процеси обміну, а також на підвищення ефективності виробництва та збуту ТПП шляхом дослідження та задоволення попиту на промислову продукцію та промислові послуги.

Концептуальна сутність маркетингу полягає в тому, що він, перш за все, є системою управління виробництвом і реалізацією продукції, орієнтованої на ринок. Тому в основі ухвалення управлінських рішень повинна знаходитись інформація про той ринок, де безпосередньо реалізується товарна продукція.

Маркетинг на промисловому ринку доцільно розглядати у двох напрямах. По-перше, якуправлінський маркетинг (тобто «маркетинговий менеджмент»), який формує «образ мислення» в управлінні промисловим (посередницьким) підприємством. Головна його мета полягає в максимально повному врахуванні і задоволенні усіх вимог ринку ТПП та ділових послуг.

Для досягнення мети всі функції підприємства (виробнича; комерційна; фінансова; кадрова; наукова та інша) мають бути орієнтовані на виконання комплексу завдань, що відображають цільові установки, стан і перспективи розвитку ринку, а також наявні і потенційні можливості підприємства. Згідно цього будуються організаційна структура і система управління підприємством, розробляється корпоративна філософія, формується корпоративна культура.

По-друге, якфункціональний маркетинг, що формує систему діяльності підприємства безпосередньо на ринку. Функціональний маркетинг створює своєрідний «образ дії» певної господарської структури та забезпечує розвиток системи просування і реалізації промислових товарів і послуг.

Першочерговою метою маркетингу промислових підприємств виступає задоволення потреб покупця, але не менш важливою є отримання прибутку виробником (продавцем). За умов цивілізованого ринку формується механізм, який обумовлює отримання прибутку через задоволення попиту. Виробник, який прагне збільшити власний прибуток, має стимулювати попит і привести виробничо-збутову програму у відповідність до інтересів своїх клієнтів.

У ринкових умовах маркетинг промислового підприємства, як сучасний спосіб господарювання, повинен ґрунтуватися на таких принципах:

 • вільному виборі мети функціонування та стратегії розвитку;
 • пристосуванні до вимог потенційних споживачів;
 • цілеспрямованому впливі на попит для його якісного формування;
 • гнучкості у досягненні поставленої цілі та завдань;
 • швидкому пристосуванні до змін умов навколишнього середовища;
 • активності та динамічності господарської діяльності;
 • націленості на довгострокову перспективу;
 • корпоративної культури;
  • комплексному підході до вирішення завдань на основі врахуванням наявних ресурсів та існуючих можливостей.

Основними завданнями маркетингу промислового підприємства стає:

 1. виявлення існуючого і формування потенційного попиту на ТПП;
 2. організація науково-дослідних і конструкторських робіт для створення нової чи модифікації освоєної промислової продукції;
 3. планування і обґрунтування виробничої, збутової й фінансової діяльності;
 4. розробка і реалізація маркетингової політики для промислової продукції;
 5. організація системи розподілу і переміщення ТПП;
 6. створення ефективної системи маркетингових комунікацій;
 7. аналіз і контроль результативності маркетингової діяльності.

Виходячи з цих завдань,система маркетингової діяльності підприємства на промисловому ринку включає наступні аспекти інтенсифікації:

 • розробку нової продукції та вдосконалення ТПП, що випускаються, пошук нових функціональних додатків;
 • формування та адаптація моделей товарної пропозицій, що включають як відчутні (основні, допоміжні, додаткові товари), так і невідчутні елементи (основні, допоміжні, додаткові послуги);
 • вплив на покупців (споживачів, торгових посередників) за допомогою комплексу маркетингових інструментів з метою формування й стимулювання попиту (участь в альянсах, реклама, паблікрилейшнз);
 • здійснення гнучкої цінової політики;
 • проведення успішної конкурентної політики;
 • управління каналами товароруху й інші, які разом складають унікальну композицію способів, що використовують підприємства в різному поєднанні для раціонального досягнення поставленої корпоративної мети.

Маркетинг на промисловому ринку може мати безліч типів і видів, але у кожному конкретному випадку вибір підприємства залежить від ситуації, що склалася, та очікуваних фірмою результатів. Комплекс маркетингових заходів і дій конкретного підприємства повинен відображати прийняті ним стратегічні та тактичні цільові установки для ведення ринкової діяльності, наприклад: розвивати, збалансовувати, знижувати, формувати, стабілізувати попит на товари і послуги, покращувати їх якість, розширювати асортимент, проводити гнучку цінову політику, зміцнювати власні ринкові позиції тощо.

 

Література

 1. Близнюк С. В. Маркетинг в Україні : проблеми становлення та розвитку : [монографія] / С. В. Близнюк ; Міжрегіональна акад. упр. персоналом ; [2-ге вид., випр. і допов.]. – К. : Політехніка, 2009. – 400 с.
 2. ЮрчакО. Виклики В2В-маркетинга в Україні // ОлександрЮрчак. Журнал «Маркетинг і реклама», № 4 (176), квітень, 2011. – С. 30-37.
Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 332
Всього коментарів: 0