Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ВІД ВПЛИВОМ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ

Попель Сергій

аспірант

Хмельницький національний університет

м. Хмельницький

 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ВІД ВПЛИВОМ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ

 

В сучасних умовах ведення міжнародного бізнесу лише активне використання результатів інноваційної діяльності може стати значним каталізатором економічного зростання і значно підвищити рівень конкурентоспроможності підприємства. Результативність і ефективність інноваційної діяльності промислового підприємства залежить від багатьох факторів і чинників, проте одним із основоположних є технологічний розвиток.

Технологічний розвиток економіки країни і промислових підприємств можна розглядати за такими напрямками, як: за технологічними укладами; за технологічними стадіями промислового виробництва; за технологічним рівнем виробництва. Найчастіше у сучасній науці технологічний розвиток розглядають у розрізі технологічних укладів.

Технологічний уклад – це комплекс технологічних процесів, які являють собою цілісність, що відтворюється, і охоплюють різні галузі й об’єднання виробництва [1].

Ядром технологічного укладу зазвичай є принципово нові (радикальні) технології, які створені під впливом раніше невідомих законів і закономірностей, винаходів, відкриттів, які докорінно змінюють зміст різних видів діяльності в суспільстві.

Протягом свого домінування кожен технологічний уклад проходить чотири фази життєвого циклу: зародження, монополія, бурхливого зростання і згасання. Зазвичай життєвий цикл технологічного укладу становить близько ста років.

В даний час науковці виділяють шість технологічних укладів і передбачають появу ознак сьомого (табл. 1).

Таблиця 1.4

Характеристика технологічних укладів [2-3]

Технологічний уклад

Період

Ядро технологічного укладу

Переваги даного

технологічного укладу

1-й уклад

1785 - 1835 р.

Текстильна промисловість, текстильне машинобудування, виплавка чавуна, обробка заліза, будівництво каналів.

Механізація і концентрація виробництва на фабриках.

2-й уклад

1830 – 1880 р.

Паровий двигун, залізничне будівництво, кораблебудування, вугільна промисловість, чорна металургія. 

Ріст масштабів і концентрація виробництва на основі парового двигуна.

3-й уклад

1880 – 1940 р.

Електротехнічне важке машинобудування, виробництво і прокат сталі, лінії електропередач, неорганічна хімія.

Збільшення гнучкості виробництва на основі використання електродвигунів, стандартизація виробництва, урбанізація.

4-й уклад

1940-1990 р.

Автомобілебудування, тракторобудування, кольорова металургія, виготовлення товарів тривалого використання, синтетичні матеріали, органічна хімія, виробництво і переробка нафти.

Масове і серійне виробництво.

5-й уклад

1990-2020 р.

Електронна промисловість, обчислювальна, оптиковолоконна промисловість, програмне забезпечення, телекомунікації, робото будування, виробництво і переробка газу, інформаційні послуги.

Індустріалізація виробництва і споживання, підвищення гнучкості виробництва, деурбанізація на основі інформаційних технологій.

6-й уклад

сер. ХХ ст. - …

Біотехнології, нанотехнології, фотоніка, оптоелектроніка, аерокосмічна промисловість, нетрадиційні джерела енергії.

Подолання екологічних обмежень за рахунок використання нетрадиційних джерел енергії.

7-й уклад

ХХІ ст. - …

технології “ термоядерного синтезу”, псі-технології, біоенергетика, технології, пов’язані з мораллю та відповідальністю.

Поява категорій «гіперінтелект», «гіперінформація» та «гіперзнання».

 

В технологічно розвинутих країнах світу сьогодні домінує виробництво товарів п’ятого технологічний укладу, який передбачає розвиток таких галузей промисловості, як: роботобудування, оптиковолоконна промисловість, електронна промисловість, тощо і з’являються інноваційні підприємства, які впроваджують технології шостого. В Україні ж в основному домінує третій і четвертий технологічний уклад на які припадає 58% і 38% продукції відповідно, на п’ятий технологічний уклад припадає лише 4% продукції, виробництво товарів шостого технологічного укладу практично відсутнє (0,1%).

Це говорить про те, що в Україні розвиваються в переважній більшості ресурсоємні і енергозатратні галузі промисловості, що не дозволяє вести конкурентну боротьбу із технологічно розвиненими країнами за лідируючі позиції на міжнародному ринку.

Основною причиною такої незадовільної ситуації є в першу чергу недостатнє фінансове забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств, в тому числі практично відсутня фінансова підтримка інноваційних досліджень державою. Зокрема, відсоток державного фінансування інноваційної діяльності протягом останніх десяти років залишався досить незначним у загальній структурі і не перевищував 4% [4].

Таким чином, технологічні уклади є невід’ємною складовою інноваційного розвитку економіки як країни в цілому так і окремих підприємств. Нажаль, в Україні не приділяється необхідна увага розвитку вищих технологічних укладів, а на підприємствах, які намагаються впроваджувати інновації, використовуються технологічні уклади нижчих рівнів.

 

Література

1. Глазьев С. Ю. Экономическая теория технического развития / С. Ю. Глазьев. –М. : Наука, 1990. – 232 с.

2. Савченко К.В. Аналіз технологічної структури економіки України в контексті забезпечення економічної безпеки держави/ К.В. Савченко // Механізм регулювання економіки. – 2009. - №4. – Т.1. – с. 173.

3. Єрохін С. Технологічні уклади, динаміка цивілізаційних структур та економічна перспектива України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.soskin.info/ea/2006/1-2/20060102.html.

4. Джерела фінансування інноваційної діяльності (1990-2013 рр.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (17.10.2014)
Переглядів: 6753
Всього коментарів: 0