Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ САДІВНИЦТВА

Барабаш Людмила

к.е.н, с.н.с., завідувач відділу

Фризюк Людмила

завідувач лабораторії

Інститут садівництва НААН

м. Київ

 

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ САДІВНИЦТВА

 

Від ефективності функціонування та конкурентоспроможності вітчизняних галузей сільського господарства  залежить продовольча безпека країни. Зважаючи на сучасний стан і потенційні можливості садівництва для забезпечення населення високоякісною плодово-ягідною продукцією потрібне прискорення модернізації та підвищення конкурентоспроможності галузі.

Економічним аспектам функціонування ринку плодів і ягід, питанням економічної ефективності,  інноваційної діяльності садівницьких підприємств, галузевому маркетингу присвячено праці О.Ю. Єрмакова, А.М. Кандиби, Л.В. Романової, В.А. Рульєва, І.І. Червена, О.М. Шестопаля, А.І. Шумейка, В.В. Юрчишина. Питання конкурентоспроможності садівництва вивчали Г.Ю. Аніщенко, В.С. Уланчук [1], В.А. Рульєв [2], І.А. Сало [3] та інші. Але в умовах відкритості ринків важливість цієї проблеми зростає і вимагає подальших досліджень.

Метою нашої роботи є обґрунтування інноваційних засад підвищення конкурентоспроможності садівництва для гарантованого забезпечення населення вітчизняною плодово-ягідною продукцією.

Теоретичною та методологічною основою досліджень стали наукові праці з проблем розвитку галузі, законодавчі акти України, дані Державної служби статистики. Використано такі загальнонаукові методи: аналітичний, абстрактно-логічний, економіко-статистичний.

Ефективне вирішення актуальних проблем і забезпечення сталого розвитку плодівництва  можливі на основі зростання інноваційної активності господарюючих суб’єктів, розширення та поглиблення наукового забезпечення, переходу на новий рівень наукомістких технологій.  У рослинництві інноваційні процеси спрямовані на збільшення обсягів вирощування продукції на основі підвищення родючості ґрунтів, зростання врожаю, поліпшення якості продукції та екологізації виробництва. Це - основний шлях підвищення конкурентоспроможності товаровиробників на ринку.

Садівництву властива продуктова інновація, що характеризується впровадженням нових сортів плодово-ягідних культур, технологій їх вирощування, зберігання та переробки. Створення нового або поліпшеного продукту вимагає також реалізації інноваційних процесів в організації праці та управлінні. Результатом інноваційної діяльності у плодівництві є підвищення врожайності, продуктивності праці, зниження собівартості продукції, приріст прибутку. Отже, підприємства, які першими освоїли ефективні інновації, здобувають значні конкурентні переваги. Важливою є стимулююча державна інноваційна політика, яка повинна використовувати кредитно-фінансовий механізм у вигляді економічних пільг організаціям, що реалізовують інноваційні проекти, а також спрощений доступ товаровиробників до кредитних ресурсів.

З ме­тою поліпшення наукового забезпечення садівництва шляхом об’єднання зусиль та координації дій наукових установ, які працюють над проблемами селекції, розмножування, вирощування плодових і ягідних культур, зберігання та перероблення плодоягідної продукції, а та­кож підвищення ефективності впровадження наукових досягнень у виробництво на базі Інституту садівництва НААН створено науковий центр "Плодівництво" (з 2007 року НЦ «Садівництво»).  Тут з урахуванням запитів і потенціалу галузі активно розробляються відповідні селекційні інновації. До «Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні» внесено понад  330  сортів плодових та ягідних культур селекції установ наукового центру, або 62% їх загальної кількості.

В  інноваційному розвитку плодівництва важливе значення має державне регулювання, яке сприяє здійсненню необхідних капітальних вкладень. Основні параметри розвитку та підвищення ефективності функціонування визначені у Галузевій програмі розвитку садівництва в Україні до 2025 року, що стала основою для розробки відповідних регіональних програм.  За даними Міністерства аграрної політики і продовольства, у 2000-2012 рр. суб'єктами господарювання за державної підтримки  створено 48,9 тис. га нових насаджень плодоягідних культур, в яких, завдяки застосуванню системи краплинного зрошування, а також використанню вегетативних підщеп і перспективних сортів, у подальшому можна буде уникати періодичності плодоношення та досягати значно вищих урожаїв у порівнянні зі старими садами.

Таким чином, в  умовах високої динамічності конкурентного середовища для отримання виграшної конкурентної позиції необхідним є впровадження інновацій. Важливими чинниками підвищення конкурентоспроможності садівництва є сприяння інноваційним процесам шляхом реалізації регіональних програм, найповнішого використання науково-технічного потенціалу, спрощення доступу до кредитних ресурсів тощо.

 

Література

1. Аніщенко Г.Ю.  Розвиток ефективного та конкурентоспроможного садівництва в сільськогосподарських підприємствах: монографія / Г.Ю.Аніщенко, В.С.Уланчук.- Умань: Вид. "Сочінський", 2011.- 223 с.

2. Рульєв В.А. Конкурентоспроможність плодів і ягід / В.А. Рульєв– Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2007. – 315 с.

3. Сало І.А. Основні методичні положення визначення конкурентоспроможності помологічних сортів ягідних культур / І.А. Сало // Економіка АПК. – 2006. - № 3. – С. 82-85.

Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 459
Всього коментарів: 0