Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Магас Люба

науковий співробітник відділу економіки

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН

с. Оброшино, Львівська область

 

ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

 

Україна має досить потужний потенціал земельних ресурсів сільськогосподарського призначення від належного використання яких залежить, ефективність, прибутковість, конкурентоспроможність  аграрного підприємництва у ринковому середовищі.

Інновація у землекористуванні – це новація, використання якої в процесі сільськогосподарського землекористування дозволяє отримати еколого-економічний та соціальний ефект за умови раціонального використання та охорони земель. [1]

Важливим напрямом підвищення ефективності використання земельно-ресурсного потенціалу є використання інновацій у землеробстві. Так, у сучасних умовах, намагаючись зберегти і відтворити земельні ресурси, аграрії вдаються до інноваційних технологій обробітку ґрунтів, здатних поєднувати ефективність виробництва з ощадливим використанням сільськогосподарських угідь.  Нині сільському господарству наука пропонує різні варіанти ощадливого обробітку ґрунту. Особливий інтерес викликає ресурсозберігаюча технологія нульового обробітку ґрунту – No-till, яку починають застосовувати Україні. Така технологія забезпечує підвищення продуктивності праці у землеробстві у 4 рази, економію пально-мастильних матеріалів, металу, амортизаційних витрат машинно-тракторного парку, запасних частин при нинішніх світових цінах і зниження сумарних витрат на 1 га на 50-90 дол. США порівняно з традиційною технологією[2].

Оскільки, забезпечення ефективного використання земельних ресурсів передбачає досягнення економічно-ефективного й екологічно-безпечного рівня віддачі від одиниці цих ресурсів, то враховуючи суттєву різницю між ринковими цінами  на сільськогосподарську продукцію, вирощену за інтенсивними технологіями та вирощеної згідно стандартів органічного землеробства та  якістю цієї продукції, органічне землеробство та виробництво аграрної продукції також можна віднести  до інноваційних методів ведення землеробства,  що сприяють підвищенню ефективності використання ресурсно-земельного потенціалу.

Однак, загальна низька культура землеробства,  послаблення фінансово-економічного становища більшості агропідприємств унеможливлює удосконалення технологічних операцій вирощування сільгоспкультур, оновлення матеріально-технічної бази, впровадження у виробництво інновацій, посилює відсутність зацікавленості сільгоспвиробників у впровадженні нових технологій обробітку ґрунту.

Досить гостро  дана проблематика відчувається не тільки  в агропідприємствах, а й на рівні регіону та держави, це при тому, що  механізми державної підтримки та стимулювання інноваційної діяльності щодо збереження, підвищення ефективного використання, відтворення земельних ресурсів становлять основу  інноваційних  засад .

Проблему підвищення економічної ефективності використання потенціалу земельних ресурсів сільськогосподарського призначення необхідно вирішувати як на державному, так і на регіональному рівнях. На державному рівні повинні реалізуватися заходи щодо раціонального використання земельних ресурсів, а саме: ведення земельного кадастру; інвентаризація земель; перерозподіл земельних ресурсів між користувачами у разі нераціонального їх використання; оцінка негативних наслідків впливу господарської діяльності на навколишнє середовище; визначення економічних важелів впливу у напрямку екологобезпечного землекористування тощо.

 На регіональному рівні кожне підприємство, керуючись принципами зонального землекористування, має розробляти свою систему, що враховує екологічні особливості і досягнутий науково-технічний рівень сільськогосподарського виробництва, який полягає у тому, що земля при правильному використанні здатна підвищувати родючість. [3]

Основними інноваційними шляхами  щодо напряму посилення інноваційної спрямованості підвищення  ефективного використання  земельно-ресурсного потенціалу у сільському господарстві регіону, зокрема,  мають стати: застосування інноваційних технологій обробітку ґрунту та вирощування сільськогосподарських культур,  використання сучасних агротехнічних засобів, розроблення економічного механізму підтримки агроформувань щодо мотивації впровадження інновацій, розвиток органічного землеробства, створення умов для розвитку конкурентного середовища в аграрному секторі.

Впровадження інноваційних засад в процес використання та збереження земельних ресурсів підвищуватиме мотивацію як до зростання економічних показників сільськогосподарської діяльності, так і до вирішення певних екологічних, соціальних та інших важливих складових відтворення земель.

 

Література

  1. Котикова О.І. Теоретичні засади формування інноваційної моделі сільськогосподарського землекористування /О.І. Котикова // Сталий розвиток економіки. – 2012. – №5. – С. 9-12
  2. Россоха В.В. Економічний потенціал землі та проблеми його визначення в ринкових умовах господарювання / В.В. Россоха // Трансформація земельних відносин до ринкових умов : Збірник матеріалів Одинадцятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників, Київ, 26-27 лют. 2009 р. / Редкол.: П.Т. Саблук та ін.. – К. : ННЦ ІАЕ, 2009. – С.135
  3. Гордієнко В.П.  Еколого-економічна ефективність природного потенціалу земельних ресурсів. [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2011_6/309.pdf
Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 1428
Всього коментарів: 0