Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гуткевич Світлана

д.е.н., професор, звідувач кафедри міжнародної економіки

Національний університет харчових технологій

Андросюк Леся

ст.викладач

Національний технічний університет України «КПІ»

м.Київ

 

 

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Сучасні умови господарювання характеризуються мінливістю як зовнішнього, так і внутрішнього середовища і для вітчизняних підприємств все більшої ваги набуває впровадження заходів забезпечення конкуренто-спроможності діяльності. Одним із основних напрямів підвищення ефективності суспільного виробництва та окремого підприємства є вдосконалення якості продукції, яка є основою для задоволення потреб людей, і цим визначається її суспільна, економічна та соціальна значимість.

Управління якістю продукції залежить від багатьох факторів та умов, які формуються як у зовнішньому, так і внутрішньому середовищі функціонування підприємства. Нами визначено та проаналізовано фактори впливу на якість продукції як рушійної сили, що змінює властивості сировини, матеріалів, конструктивних елементів або виробу в цілому.

На мікрорівні, основними факторами, що впливають на якість продукції є організаційні та соціально-психологічні умови діяльності, а також правові основи, до яких належать також технічні вимоги до продукції підприємств поліграфічної галузі. Вдосконалення організації праці, техніко-технологічне оновлення та забезпечення культури виробництва створює умови для розвитку інтелектуального потенціалу працівників. Матеріальне і моральне стимулювання, а також професійно-кваліфікаційний рівень персоналу впливають на якість продукції безпосередньо, оскільки високий рівень освіти та вмотивованості керівників та фахівців є ключовою передумовою підвищення ділової активності підприємства в цілому, та систем управління якістю як її складової частини. Одним із основних організаційних факторів є раціональна побудова структури управління якістю, що відображатиме конкретні умови виробництва, її організаційну побудову, тощо. Правові основи в рамках поточної діяльності підприємств представлені важливими важелями регулювання якості продукції і направлені на дотримання законів, та передбачають відповідні заходи впливу як на підприємство, так і на окремих осіб у випадку порушення правових норм.

Процес управління якістю продукції пов’язаний з зовнішнім середовищем, з якого на підприємство надходять замовлення із встановленими вимогами до продукції, від постачальників отримують необхідні ресурси, тощо. У зовнішнє середовище підприємство постачає продукцію у відповідності до вимог замовників та у зворотному напрямі отримує відгуки на результати діяльності. Таким чином, зовнішні фактори впливають на формування якості продукції, і до них, на основі аналізу, відносимо: рівень вимог до якості та купівельної спроможності (покупців, конкурентів); наявність постачальників ресурсів; конкуренцію; діюче законодавство у сфері якості та ін.

Економічне зростання та підвищення якості продукції і життя населення загалом в сучасному світі пов’язане з розвитком інноваційної діяльності, спрямованої на широке поширення інноваційних технологій, продуктів та послуг. В Законі України «Про інноваційну діяльність» зазначено, що інновації – це конкурентоздатні технології, організаційно-технічні рішення, здатні істотно підвищити рівень якості виробництва [1].

Конкурентною стає та галузь, яка має інноваційний напрям розвитку. Інноваційний процес сприяє поліпшенню умов праці на основі механізації та автоматизації трудомістких процесів виробництва, підвищенню професійно-кваліфікаційного рівня працівників та якості управління, заохочує інноваційні ідеї. Тому, підприємства для підвищення конкурентоспроможності намагаються впроваджувати у виробництво інновації, що забезпечать підвищення якості продукції, зменшення запасів виробництва та ріст продуктивності праці на підприємствах. Результати досліджень довели, що управління якістю продукції слід координувати з інвестиційно-інноваційними процесами та узгоджувати з організаційно-технічними засадами виробництва. 

Готовність підприємства до інноваційного розвитку відображає потенціал підприємства і розглядається нами як сукупність організованих у певних соціально-економічних формах інтелектуальних, матеріальних, фінансових ресурсів і інноваційних продуктів, які можуть під дією зовнішніх чинників середовища спрямовуватись на ефективне управління якістю продукції поліграфічних підприємств для досягнення цілей їх діяльності. Аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, які сприяють або протидіють підвищенню якості продукції на основі впровадження інновацій, дозволяє визначити міру готовності виконувати інноваційні задачі.

Таким чином, підвищення якості продукції – один з головних показників ефективності інноваційної діяльності на промисловому підприємстві, а сама система забезпечення якості є організаційним осередком для проведення технічних та технологічних інновацій.

 

Література

1. Закон України «Про інноваційну діяльність»  станом на 12 липня 2014 р, №40-15 від 05.12.2012р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 36, ст. 266. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу - zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15

2. Модель розвитку галузей економіки України: [моногр]. / за ред..С.О.Гуткевич. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 472с.

3.  Сулейманов Н.Т. Инновационная модель системы управления качеством продукции //Стандарты и качество. – 2011. - №6. – C.24-28.

4. Юшин С.О. Інноватизація та стандартизація аграрного сектора економіки у ринкових координатах: теорія та право / С.О. Юшин // Науковий вісник Національного аграрного університету. - К.: 2010. – Вип. 131. – С.20-26.

 

Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 973
Всього коментарів: 0