Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

БАЗОВІ ПРИНЦИП ЕФЕКТИВНОГО БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ

Табенська Юлія

к.е.н., доцент кафедри фінансів

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

м. Чернівці

 

БАЗОВІ ПРИНЦИП ЕФЕКТИВНОГО БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ

 

Еволюція становлення та розвитку інституту банківського нагляду в Україні сформувалася під впливом соціально-економічних формацій, а в сучасних умовах господарювання – євроінтеграційних умов. Тому розвиток ринкової економіки спільно з демократичними перетвореннями потребують впровадження механізмів ефективного банківського нагляду фінансових ресурсів. Вони з одного боку мають ґрунтувалися на вітчизняних, історично сформованих контрольних інституціях та їх повноваженнях, а з іншого боку сприйняти найкращі здобутки інших держав, які формували наглядові структури в умовах поступового розвитку ринкових механізмів. У цілому, принципи організації ефективного банківського нагляду в окремих країнах визначаються не тільки історичними і культурними особливостями, а і економічною ситуацією і розподілом повноважень між певними органами державної влади. Тому доцільно розглянути особливості стану банківського нагляду в Україні та у зарубіжних країнах і виявити ті моменти, які доцільно імплементувати з метою поліпшення управління державними фінансами в цілому.

Для того щоб зрозуміти сутність тієї чи іншої понятійної категорії, необхідно визначити її значення, сформулювати основні елементи, зокрема – суб’єкти, об’єкти, форми, види, методи, принципи функціонування.

Так, у термінологічному словнику Б.А.Карпінський тлумачить «банківський нагляд» як контроль за діяльністю банків з боку центральних банків [1, с. 47]. В нашій державі органом банківського регулювання і відповідного банківського нагляду в межах норм чинного законодавства виступає Національний банк України, який стежить за дотриманням банківського законодавства, нормативних актів, обов’язкових нормативів. Варто відмітити, що головною метою банківського нагляду є підтримання стабільності банківської системи в цілому, захисту вкладника і кредиторів зокрема.

Наглядова діяльність Національного банку України охоплює всі банки, їх відокремлені підрозділи, афілійованих та споріднених осіб банків на території України та за кордоном, установи іноземних банків в Україні, а також інших юридичних та фізичних осіб у частині дотримання вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо здійснення банківської діяльності.

 Для здійснення своїх функцій Національний банк України має право безоплатно одержувати від банків, банківських об’єднань та юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України, а також від осіб, стосовно яких Національний банк України здійснює наглядову діяльність відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформацію про їх діяльність та пояснення стосовно отриманої інформації і проведених операцій.

 Під час здійснення банківського нагляду Національний банк України має право вимагати від банків та їх керівників усунення порушень банківського законодавства, виконання нормативно-правових актів Національного банку України для уникнення або подолання небажаних наслідків, що можуть поставити під загрозу безпеку коштів, довірених таким банкам, або завдати шкоди належному веденню банківської діяльності.

 Національний банк України здійснює банківський нагляд у формі інспекційних перевірок та безвиїзного нагляду.

Наприкінці 1974 року під час створення Комітету з питань банківського нагляду були виділені основні Базельські принципи, якими керуються у своїй діяльності представники Базельського комітету, зокрема:

1. Жодна банківська система не повинна залишатися поза системою банківського нагляду.

2. Нагляд має бути надійним.

Наразі, основні принципи посилюють вимоги до органів нагляду, підходи до нагляду та очікування органів нагляду щодо банків. Ця мета досягається шляхом зосередження уваги на ефективному нагляді на основі ризиків та потребі у втручанні на ранньому етапі та вчасному застосуванні наглядових заходів. Органи нагляду повинні оцінювати профіль ризику банків, зважаючи на ризики, притаманні їхній діяльності, ефективність управління ризиками, а також ризики, на які вони наражають банківську та фінансову системи. Процес нагляду на основі оцінки ризиків дозволяє найбільш ефективно розподіляти ресурси, зосереджуючи увагу як на результатах, так і на процесах, та виходячи за рамки пасивної оцінки дотримання правил.

 

Література

1. Карпінський Б.А., Шира Т.Б., Фінанси: термінологічний словник/ Б.А.Карпінський.- К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2007.- 608 с.

2. Сайт Національного банку України

Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (17.10.2014)
Переглядів: 516
Всього коментарів: 0