Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 4 Технічні науки

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГИЧКИ КОРЕНЕПЛОДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Ліннік Андрій

кандидат технічних наук

Камишанов Валерій

старший викладач

Семенів Ігор

асистент

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

м. Бережани

 

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГИЧКИ КОРЕНЕПЛОДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

 

Технологічний процес збирання врожаю цукрових буряків є одним із найбільш складних і енергомістких процесів, в тому числі і за кількістю виконуваних операцій: обрізання гички з послідуючим її подрібненням та транспортування із робочої зони поля, доочищення голівок коренеплодів на корені, викопування, очищення, підбір і транспортування коренеплодів. Від якості виконання операцій зрізання гички і доочищення голівок коренеплодів залежить собівартість кінцевого продукту, оскільки високий ступінь забруднення коренеплодів зеленою масою призводить до значних затрат при транспортуванні та зберіганні врожаю, а також негативно впливає на процес цукроваріння [1].

Для вирішення поставленої мети створена нова конструкція пристрою для зрізування гички та очищення голівки коренеплодів цукрових буряків [2], в якій поєднано два технологічних процеси – безкопірне зрізування гички та послідуюче доочищення поверхні голівки коренеплоду від залишків еластичними та жорсткими підпружиненими очисними елементами.

Розроблена конструкція (рис 1) виконана у вигляді вертикально встановленого вала, на якому розміщено чашоподібний диск з ножами та очисними елементами, який встановлено горизонтально і обладнано ножами та очисними елементами у вигляді пари підпружинених жорстких прутків та еластичного U-подібного бича закріплених симетрично один відносно одного через кожні 1200. Загальний вигляд очисних елементів та спосіб їх фіксації зображено на рис.2.

Пристрій для зрізування гички та очищення головок коренеплодів цукрових буряків складається з рами 1 з редуктором 2. На вертикальному валу 3 закріплений горизонтальний чашоподібний диск 4 з бітерами 5 та ножами 6. До якого симетрично один відносно одного через кожні 1200 приєднані робочі елементи у вигляді пари підпружинених жорстких прутків 7 та еластичного U-подібного бича 8.

Пристосування працює наступним чином. При русі вздовж рядка за допомогою редуктора 2 приводиться в рух вал 3 і жорстко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Пристрій для зрізу гички та очищення головок коренеплодів: 1 –  рама, 2 – редуктор, 3 – вал, 4 – диск, 5 – бітер,
6 – ніж, 7 – жорсткий пруток, 8 – бич.

 

закріплений на ньому диск 4, котрий приводить в рух ножі 6 та очисні елементи 7, 8. Гичка зрізується ножами 6 після чого переміщується за межі рядками бітерами 5. Після високого зрізу гички головки коренеплодів очищаються від залишків гички підпружиненими жорсткими прутками 7 та U-подібними еластичними бичами 8, причому жорсткі прутки постійно знаходяться в контакті з поверхнею ґрунту завдяки чому очищуються полеглі та сухі залишки гички. Таким чином, відбувається одночасне зрізування гички з винесенням її за межі рядка та очищення головок коренеплодів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2. Очисні елементи: 4 –  диск, 7 – підпружинений пруток, 8 – бич.

 

Запропонований пристрій може застосовуватись у складі конструкції бурякозбиральних машин, так і самостійного очисника. В складі бурякозбиральної машини раціонально встановлювати очисники попарно і таким чином, щоб робочі органи обертались назустріч один одному. В такому випадку досягається розміщення зрізаної і частково подрібненої гички в міжрядді, що позитивно впливає на роботу викопувальних пристроїв.

 

Література

  1. Ліннік А.Ю. Обґрунтування параметрів і режимів роботи доочищувача головок коренеплодів цукрових буряків: авториф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. тех. наук: спец. 05.05.11 «Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва» / А.Ю. Ліннік – К.: 2011. – 24с
  2. Пат. 88381 UA А 01 D 23/02 (2006.1) Пристрій для зрізування гички та очищення головок коренеплодів цукрових буряків/ Ліннік А.Ю., Замора Я.П. - №201312683 заявл. 30.10.13, опубл. 11.03.14. Бюл №5.
Категорія: Секція 4 Технічні науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 384
Всього коментарів: 0