Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 2 Біологічні науки

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА МЕТРОЛОГІЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Кравченко Володимир

 наук. співроб.

Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії

 ім. О. Н. Соколовського»

м. Харків

Торма Станіслав

Ph.D.,

Науково-дослідний нститут грунтознавства та охорони грунтів,регіональна станція,

 м. Прешов, Словацька Республіка

Міхаелі Євa

Ph.D., проф.

Відділення географії та прикладної геоінформатики, факультет гуманітарних і природничих наук

Прешовський університет в Прешово

 м. Прешов, Словацька Республіка

 

Стандартизація та метрологія в галузі охорони ґрунтів: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 

Головним завданням національної метрологічної системи було і залишається забезпечення єдності та достовірності вимірювань в усіх галузях економіки України. В останні роки в Україні питання у галузі стандартизації та метрології знайшли відображення в низці законів і постанов Кабінету Міністрів [1, 2, 3, 4]. Вже розроблено і прийнято основополагаючі закони у сфері стандартизації і оцінки відповідності та акредитації (Закони України “Про стандартизацію”, “Про підтвердження відповідності”, “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”). Визначена адміністративна відповідальність за порушення норм і правил стандартизаційної та метрологічної діяльності [5]. Реалізація законодавчих актів дозволяє забезпечити проведення єдиної в країні технічної політики щодо забезпечення єдності вимірювань і якості продукції (послуг). У державі створено національну систему стандартизації, метрології та сертифікації.

На базі Міністерств та відомств створені і функціонують у провідних галузях науки, техніки та економіки Технічні комітети зі стандартизації, а на базі провідних інститутів - головні або базові організації зі стандартизації та метрологічної служби. Але нажаль, на сьогодні в Україні спостерігається вкрай повільна оновлюваність нормативної бази в галузі ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів. Ставлення галузевих міністерств, відомств, об’єднань, центрів до оновлення нормативної бази галузі з позиції пасивних споживачів привела до ситуації, яка не може задовольнити ні виробників, ні споживачів продукції.

Стандартизація та метрологія, згідно з чинним законодавством, є пріоритетними напрямками в науковій та виробничій діяльності. Тому ці види робіт повинні включатися в тематичні плани інститутів і виробничі програми підприємств. Джерелами фінансування робіт у галузі стандартизації й метрології мають бути окрім коштів Держстандарту України, цільове фінансування Міністерства аграрної політики України, Державного технологічного центру охорони родючості ґрунтів та інших міністерств і відомств, виробників сільськогосподарської продукції, зацікавлених у цих роботах.

Особливої уваги необхідно приділити перегляду та уточненню стандартів на методи випробувань, зокрема методи визначення забруднюючих речовин у ґрунтах та інше. Потребує значного поліпшення нормативна база проведення паспортизації земель сільськогосподарського призначення. У системі агрохімслужби видається багато методичної літератури, рекомендації і дуже мало нормативних документів. При цьому, відомчі НД не проходять стадії широкого обговорення із залученням провідних інститутів та фахівців, у результаті чого вони переслідують і відображають вузько відомчі інтереси. У цілому можна констатувати, що діюча нормативна база з урахуванням її застарілості, не може забезпечити  зі всією повнотою охорону родючості ґрунтів і агрохімічну паспортизацію полів.

Необхідно також відзначити незадовільний стан справ у таких напрямках, як: наявність, систематизація та актуалізація інформаційно-довідкового фонду нормативних документів, що повинні бути в кожній організації або на підприємстві; акредитація вимірювальних і аналітичних лабораторій та атестація нових методів досліджень; утримання та вчасне технічне обслуговування засобів вимірювань, у тому числі стандартних зразків; проведення нормоконтролю і метрологічної експертизи звітів з НДР, технічних умов, рекомендацій та інших науково-технічних документів; підготовка до акредитації агрохімічних лабораторій за вимогами міжнародних стандартів.

Проведене дослідження дало нам змогу систематизувати наявні стандарти та нормативи у галузі охорони земель за відповідними критеріями. Залежно від зовнішньої форми визначення вимог щодо якості земель, родючості ґрунтів і допустимого антропогенного навантаження та господарського освоєння земель доцільно розрізняти: стандарти в галузі охорони земель; нормативи в галузі охорони земель. Залежно від суб’єктів прийняття та за територією поширення існують: міжнародні, регіональні й національні стандарти. За сферою діяльності, в якій виникають питання, пов’язані з використанням та охороною земель, стандарти та нормативи поділяються на ті, що опосередковують: діяльність, пов’язану з використанням та охороною довкілля, ландшафтів, ґрунтів; сільськогосподарську діяльність; діяльність у сфері землеустрою; діяльність у сфері будівництва; діяльність щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Встановлена система стандартів та нормативів у галузі охорони земель сприятиме найбільш повному їхньому застосуванню як з боку володільців земельних ділянок, так і з боку органів виконавчої влади та забезпечить подальший розвиток заходів із охорони земель.

 

Література

1. Український класифікатор нормативних документів ДК 004:2008, затверджено та надано чинності наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26 серпня 2008 року № 301 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт NAU-Online. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=va301609-08

2. Декрет Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію та сертифікацію” (№ 27 від 10.05.1993 р.).

3. Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність” (№ 113/98 від 11.02.1998 р.).

4. Постанова Кабінету Міністрів України “Про особливості метрологічної діяльності у сфері наукових досліджень і розробок” (№ 528 від 01.04.1991 р.)

5. Закон України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення” (№ 898/99 від 09.07.1999 р.).

Категорія: Секція 2 Біологічні науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 929
Всього коментарів: 0