Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 1 Сільськогосподарські науки

ПОГОДНІ УМОВИ ТА ОСНОВНИЙ ОБРОБІТОК ГРУНТУ ПІД ПШЕНИЦЮ ОЗИМУ

Леньшин Олександр

 к.с.-г.н., старший науковий співробітник

Грицевич Юрій

науковий співробітник

Тернопільська державна сільськогосподарська

дослідна станція ІКСГП НААН

м. Тернопіль

 

ПОГОДНІ УМОВИ ТА ОСНОВНИЙ ОБРОБІТОК ГРУНТУ ПІД ПШЕНИЦЮ ОЗИМУ

 

         Обробіток ґрунту є потужним фактором дії на його фізико-хімічні властивості. Серед чинників виходу з проблемного стану є пошук та запровадження високопродуктивних енергоощадних систем і способів обробітку ґрунту [1,2]. Залежно від погодних умов різні види обробітків по-різному впливають на продуктивність сільськогосподарських культур.

         З метою вивчення цього питання нами було використано матеріали метеорологічних спостережень та результати досліду по обробітку ґрунту за 2005-2014 рр. по озимій пшениці, ярому ячменю та гороху. Дослід розміщувався у п’ятипільній сівозміні. Попередник – горох. Вивчались 3 варіанти: оранка на глибину 20-22 см, рихлення на глибину 16-18 см, дискування на глибину 10-12 см.

Ґрунт на дослідних ділянках – чорнозем типовий малогумусний середньосуглинкового механічного складу. Врожайність озимої пшениці порівнювалась з показниками температури повітря, місячної суми опадів та характеристиками вологості повітря.

За 10 років проведення досліду найвищий врожай озимої пшениці отримали у варіанті з оранкою – в середньому 5,38 ц/га, дещо менший – 5,22 т/га у варіанті з культивацією, а при застосуванні дискування – 5,12 т/га. Проте у різні роки найвищий врожай одержано як при оранці, так і при дискуванні. В останньому випадку дана тенденція спостерігалось у 2005, 2010, 2012 та 2014 рр.

Ефективність різних способів основного обробітку ґрунту суттєво змінюється за роками. Найменша варіабельність різниці врожайності відмічається для пари оранка – рихлення. Стандартне відхилення становить 0,17 т/га (табл. 1). Для пари дискування – рихлення вона зростає до 0,37, а для пари оранка – дискування вона ще вища – 0,44 ц/га.

Таблиця 1.

Основні статистичні показники різниці врожайності озимої пшениці у досліді по обробітку ґрунту, т/га

Значення

Різниця врожайності між видами обробітку ґрунту

оранка - рихлення

оранка - дискування

дискування -

рихлення

середнє

0,27

0,16

0,11

стандартне відхилення

0,17

0,44

0,37

максимальне

0,56

0,70

0,42

мінімальне

0,02

-0,30

-0,44

 

 

Кореляційний аналіз показав, що ефективність того чи іншого обробітку ґрунту суттєво залежить від погодних умов вегетації, особливо осіннього періоду. Залежність різниці врожайності у озимої пшениці між оранкою та дискуванням найкраще виражена для суми опадів за вересень. Характер зв’язку прямолінійний. Тіснота виражена через коефіцієнт кореляції, який  становить 0,58, тобто у роки з посушливим вереснем зростає ефективність дискування. Рівняння регресії свідчить, що однакова врожайність при оранці та дискуванні буває при випаданні за вересень в середньому 22 мм опадів, при збільшенні цієї кількості на 10 мм зростає ефективність оранки на 0,16 т/га.

         У посушливі осені перевага дискування над оранкою можливо пояснюється кращою структурою верхнього шару ґрунту, концентрацією пожнивних решток в ньому. Крім того, в умовах посухи осіннього періоду вегетації озимини за мінімального обробітку ґрунту об’ємна маса верхнього шару близька до оптимальної, що дає змогу ефективно використовувати вологу рослинами озимої пшениці.

         Весною характер зв’язку обернений. Так, чітко виражена залежність ефективності основного обробітку ґрунту від кількості опадів за квітень. Тіснота зв’язку дещо вища ніж восени. Коефіцієнт кореляції становить -0,72. При достатній кількості опадів за квітень (більше 40 мм), дискування ефективніше ніж оранка. При випаданні опадів за квітень в межах від 0 до 80 мм, збільшення цієї кількості на 10 мм приводить до зростання ефективності дискування, у порівнянні з оранкою, на 0,17 т/га.

         Використовуючи виявлений вплив зволоження на ефективність різних видів основного обробітку ґрунту нами було розраховано рівняння регресії:

Y= арX  + bрIY + c,

де Y – різниця врожайності між застосуванням оранки та дискування, т/га, рX і  рIY – сума опадів за вересень і квітень, a,b,c – параметри рівняння. Множинний коефіцієнт кореляції зв’язку  R = 0,84, похибка рівняння 0,18 т/га.

 

Література

1. Сайко В.Ф. Системи обробітку ґрунту в Україні / В.Ф. Сайко., А.М. Малієнко. – К : ЕКМО, 2007. – 44 с.

2. Медведєв В.В., Линдіна Т.Є. Наукові передумови мінімалізації основного обробітку ґрунту і перспективи його впровадження в Україні / В.В. Медведєв., Т.Є.Лидіна // Вісник аграрної науки. – 2001. – №7. – С. 5-8.

Категорія: Секція 1 Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 789
Всього коментарів: 0